Manažment a aplikačná prax školskej jedálne v školskom roku 2019/2020

Termín

17. september 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

vedúce školských jedální, hlavné kuchárky, kuchárky, zamestnanci ŠJ, štatutári a zamestnanci zriaďovateľov

Kapacita:

100

Uzávierka:

16.09.2019

Variabilný symbol:

1709

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • manažovanie školskej jedálne v školskom roku 2019/2020
  • aplikácia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
  • praktická prevádzka školskej jedálne v školskom roku 2019/2020

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.