Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov 3 dni

Termín

30. september - 2. október 2019, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Penzión Juliana, Zemplínska šírava

Lektori:

Ing. Iveta Ištoková, PhD., JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Erika Kusyová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

Pre profesijnú skupinu správcov miestnych daní a poplatkov, ktorí túto agendu vykonávajú v obciach a mestách

Uzávierka:

26.09.2019

Variabilný symbol:

300219

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

175 €

Cena pre nečlenov:

195 €

Program:

PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA

1. deň:  pondelok  30.09.2019, 13.00 – 17.30

12.00 – 12.45        Obed

od 12.45     Prezencia na seminár

KONZULTAČNÝ SEMINÁR K MIESTNYM DANIAM A POPLATKOM

Lektorka: Ing. Iveta Ištoková, PhD.

Dane - daň z nehnuteľností, - daň za psa, - daň za ubytovanie, - daň za užívanie verejného priestranstva a pod.

Miestny poplatok za KO a DSO.

Podávanie priznaní a čiastkových priznaní k miestnym daniam.

Formálna kontrola podaných priznaní a následný postup správcu dane (výzva na doplnenie alebo opravu priznania).

Vyrubovanie miestnych daní  a poplatku za KO a DSO rozhodnutím.

Doručovanie rozhodnutí.

Miestny poplatok za rozvoj - predmet poplatku, - výpočet poplatku, - rozhodnutie k poplatku

 

18.00 Večera, voľný program

 

 

2. deň:  utorok,  01. 10. 2019, 9.00 – 15.30

Raňajky do 8.45

DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE

Lektorka: JUDr. Ingrid Ney, PhD.

Novela  zákonov – Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodný zákonník: o nové ustanovenia, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie  daňových nedoplatkov,  osobný bankrot.

Daňový nedoplatok :

-          zánik daňového nedoplatku

-          preklúzia daňového nedoplatku

-          premlčanie daňového nedoplatku

Zabezpečenie daňových nedoplatkov:

-          predmet záložného práva

-          vznik záložného práva

-          zrušenie záložného práva

Daňové exekučné konanie: nové ustanovenia, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie  daňových nedoplatkov

-          základná právna úprava

-          základné ustanovenia, základné zásady

-          právne následky existencie vlastníckych práv tretích osôb k predmetu daňovej exekúcie

-          rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní:

- rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania

- daňová exekučná výzva

- daňový exekučný príkaz

- odloženie daňovej exekúcie

- zastavenie daňového exekučného konania

- spôsoby vykonávania daňovej exekúcie

- stručná charakteristika

- najčastejšie využívané spôsoby daňovej exekúcie /účet, mzda, dôchodok/

13.00 – 15.30 / konzultačná časť

18.00     Večera, voľný program

3. deň:  streda, 02.10. 2019, 8.00 – 13.00

Raňajky do 7.45

eGOVERNMENT  V PRAXI  –  novinky

Lektorka : Ing. Erika Kusyová

Novely zákonov – významné novinky

ü  o eGovernmente

ü  o zaručenej elektronickej fakturácii, platný od 1.8.2019

ü  proti byrokracii – výpisy z registra trestov, potvrdenia o návšteve školy

Elektronický podpis

-          spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny certifikát vs. Pečať

-          formát elektronického podpisu

-          praktické info – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení

Elektronické formuláre a doložky

Praktické skúsenosti: práca v  el. schránke

-          Prijímanie podaní, ich spracovanie – priamo na slovensko.sk

-          Elektronická registratúra

-          Modul dlhodobého ukladania

-          Vytváranie podaní, posielanie rozhodnutí, odpovedanie na podania

-          Listinný rovnopis

Centrálne úradné doručovanie

Oversi.gov.sk – jeden krát a dosť

Zverejňovanie na slovensko.sk – elektronická úradná tabuľa

Informačný systém pre automatizované spracovanie

Kontroly Úradu vicepremiéra.

13.00 – 13.30 Obed, záver

Ako sa dostať na miesto?

Kontakt na hotel:
Mobil : + 421 / 0 / 915 950 929
web : www.julianasirava.sk
email: juliana@sirava.sk
GPS: 48°48'40.73"N - 22°0'33.11"E

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.