Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov 2 dni

Termín

30. september - 1. október 2019, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Penzión Juliana, Zemplínska šírava

Lektori:

Ing. Iveta Ištoková, PhD., JUDr. Ingrid Ney, PhD.

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

Pre profesijnú skupinu správcov miestnych daní a poplatkov, ktorí túto agendu vykonávajú v obciach a mestách

Uzávierka:

26.09.2019

Variabilný symbol:

300119

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

145 €

Cena pre nečlenov:

165 €

Program:

13.00 – 17.30 KONZULTAČNÝ SEMINÁR K MIESTNYM DANIAM A POPLATKOM

Lektorka: Ing. Iveta Ištoková, PhD.

Okruh tém:

Dane - daň z nehnuteľností, - daň za psa, - daň za ubytovanie, - daň za užívanie verejného priestranstva a pod.

Miestny poplatok za KO a DSO.

Podávanie priznaní a čiastkových priznaní k miestnym daniam.

Formálna kontrola podaných priznaní a následný postup správcu dane (výzva na doplnenie alebo opravu priznania).

Vyrubovanie miestnych daní  a poplatku za KO a DSO rozhodnutím.

Doručovanie rozhodnutí.

Miestny poplatok za rozvoj - predmet poplatku, - výpočet poplatku, - rozhodnutie k poplatku.

 

18.00 Večera, voľný program

2. deň:  utorok,  01. 10. 2019

Raňajky do 8.45

Obed od 12.00 do 13.00

9.00 – 15.30 DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE

Lektorka: JUDr. Ingrid Ney, PhD.

Novela  zákonov – Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodný zákonník: o nové ustanovenia, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie  daňových nedoplatkov,  osobný bankrot.

Daňový nedoplatok :

-          zánik daňového nedoplatku

-          preklúzia daňového nedoplatku

-          premlčanie daňového nedoplatku

Zabezpečenie daňových nedoplatkov:

-          predmet záložného práva

-          vznik záložného práva

-          zrušenie záložného práva

Daňové exekučné konanie: nové ustanovenia, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie  daňových nedoplatkov

-          základná právna úprava

-          základné ustanovenia, základné zásady

-          právne následky existencie vlastníckych práv tretích osôb k predmetu daňovej exekúcie

-          rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní:

- rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania

- daňová exekučná výzva

- daňový exekučný príkaz

- odloženie daňovej exekúcie

- zastavenie daňového exekučného konania

- spôsoby vykonávania daňovej exekúcie

- stručná charakteristika

- najčastejšie využívané spôsoby daňovej exekúcie /účet, mzda, dôchodok/

13.00 – 15.30 / konzultačná časť

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.