Pracovné stretnutie obecných a školských kronikárov

Termín

5.-6. jún 2019, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Hotel Trigan, Štrbské Pleso

Lektori:

Mgr. Agáta Krupová , PhDr. Marek Ďurčo, PhD.

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

obecní a školskí kronikári

Kapacita:

80

Uzávierka:

03.06.2019

Variabilný symbol:

05060601

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice

Cena pre členov:

135 €

Cena pre nečlenov:

155 €

Program:

Prvý vzdelávací blok:

Práca obecného kronikára v súčasnosti, jej význam i peripetie

Lektorka: Mgr. Agáta Krupová

- Legislatívne normy záväzné pre prácu kronikára.

- Zber a spracovávanie materiálu vo svetle platných zákonov.

- Formálne a obsahové náležitosti obecnej kroniky.

Druhý vzdelávací blok:

Vymedzenie pravidiel vedenia obecnej kroniky v štatúte obce

- Jazyk a forma, správa a uloženie kroniky.

- Menovanie kronikára a podmienky vykonávania jeho činnosti.

- Tematické členenie kroniky a proces schvaľovania kronikárskeho záznamu.

- Sprievodná dokumentácia ku kronike.

Krst novej publikácie „Praktická príručka pre kronikárov“ predstavenie autorov a publikácie

- redstavenie autorov a publikácie

- príhovory autorov a hostí

- slávnostné uvedenie do života novej knihy

- možnosť zakúpenia alebo objednania publikácie

Mini workschop pri tvorbe kroniky

Štvrtý vzdelávací blok:

Význam archívnych dokumentov a archívov ako jeden zo zdrojov informácií pre mestských

a obecných kronikárov

Lektor: PhDr. Marek Ďurčo, PhD.

- význam archívnych dokumentov pri práci mestského a obecného kronikára,
- latinský jazyk ako univerzálny jazyk kronikárov v minulosti;
- prínos latinských dokumentov cirkevnej proveniencie pri zostavovaní kronikárskych zápisov

Prosíme kronikárov, aby podľa svojich možností priniesli na seminár ukážky zo svojej kronikárskej práce podľa vlastného uváženia a výberu, a to ako podklad pre vzájomnú diskusiu, výmeny skúseností a povzbudenie do ďalšej práce.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.