Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl

Termín

2.-4. december 2019, Začiatok: 13:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, Grandhotel Permon

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

riaditelia škôl a školských zariadení

Kapacita:

200

Uzávierka:

25.11.2019

Variabilný symbol:

020412

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

215 €

Cena pre nečlenov:

235 €

Program:

1.deň:  pondelok, 2.12.2019

Financovanie originálnych školských kompetencií obce

Lektorka: PaedDr. Alica Fecková

 • Zdroje financovania originálnych školských kompetencií obce.
 • Nápočet podielových daní obce na školské originálne kompetencie.
 • Prerozdelenie finančných prostriedkov na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov v materských školách, jazykových školách, základných umeleckých školách a školských zariadeniach.
 • VZN obce k financovaniu originálnych školských kompetencií.

2.deň:  utorok, 3.12.2019

(Ne)myslím, teda (nie) som II.

Lektori:  zástupcovia PU Prešov, FF UPJŠ Košice a ZŠ Matice slovenskej Prešov

 • Experimentálne overovania v škole – prínos či obťažovanie?  (prof. Iveta Kovalčíková - PU Prešov)
 • Myslenie v škole (Dr. Nikoleta Izdenczyová, prof. Iveta Kovalčíková - PU Prešov)
 • Jazyk a myslenie (prof. Ľudmila Liptáková, doc. Martin Klimovič, Mgr. Juraj Kresila - PU Prešov)
 • Matematika a myslenie (doc. Alenka Prídavková, Dr. Blanka  Tomková, Dr. Edita Šimčíková - PU Prešov)
 • Výsledky experimentálneho overovaniam kognitívnych stimulačných programov – projekt APVV-15-0273 (doc. Ján Ferjenčík, Dr. Miriam Slavkovská – FF UPJŠ, Košice)
 • Kognitívna stimulácia očami špeciálneho pedagóga (Dr. Beáta Likeová – ZŠ Matice slovenskej Prešov)

3.deň: streda, 4.12.2019

Konzultácie k aktuálnym témam – najmä k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Lektorka: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

 • Poďme konzultovať na tému - zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch – a rekapitulácia povinností z pohľadu zamestnávateľa/riaditeľa školy – a ako na to v aplikačnej praxi
 • Oznamovacie a evidenčné povinnosti zamestnávateľa nielen zo zákona č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ
 • Pracovný čas a prípady jeho úpravy, náhradné voľno  - vznik, dohoda, čerpanie a správne vyplácanie nadčasovej práce
 • Úprava rozsahu dovolenky zamestnanca, čerpanie dovolenky, plán dovolenky,
 • Prekážky v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa
 • Prehľad zmien v pracovnoprávnej dokumentácii – zmeny po zákone č. 138/2019 Z. z. a účasť zástupcov zamestnancov  (prerokovanie, schvaľovanie)
 • Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch

 

Každý dotaz, ktorý sa venuje navrhnutej tematike radi uvítame. Prosíme účastníkov aby svoje otázky posielali  vopred  - najneskôr do 22.11.2019 – na mail: rvcpo@rvcvychod.sk .
Zaslané otázky zaradíme do programu konzultačného stretnutia /samozrejme  pri  zachovaní anonymity/. Neposielajte však konkrétne diplomy, osvedčenia a pod. Konzultačné stretnutie sa 
 nevenuje konkrétnym problémom zaraďovania zamestnancov.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.