Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO

Termín

18.-19. november 2019, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, Grandhotel Permon

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

správcovia majetku v obciach, mestách, MČ Košíc, VÚC a nimi zriadených a RO a PO

Kapacita:

150

Uzávierka:

15.11.2019

Variabilný symbol:

181911

Organizátor:

RVC Košice a RVC Prešov

Cena pre členov:

145 €

Cena pre nečlenov:

165 €

Program:

1. deň: pondelok, 18.11.2019

od 11.15   Prezencia

11.30 – 17.00 Prvý vzdelávací blok:

Nakladanie s majetkom obce

Lektor:  doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

1.      Prevody majetku obce – predaj, zámena, darovanie.

2.      Sankcie za porušenie povinností obce pri prevodoch a prenájmoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

3.      Nadobúdanie majetku obce – kúpa.

4.      Nájom a výpožička majetku obce.

5.      Zverejňovacia povinnosť obce pri nakladaní s majetkom obce.

6.      Predĺženie a ukončenie zmluvných vzťahov pri nakladaní s majetkom obce.

7.      Čo má a čo nemá byť obsahom zásad nakladania s majetkom obce.

8.      Deliaca čiara medzi kompetenciami starostu a zastupiteľstva k majetku obce.

9.      Najčastejšie pochybenia obcí pri nakladaní s majetkom obce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.30 – 13.30    Obed

15:00 – 15.30    Kávová prestávka

od 18.00             Večera

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. deň: utorok, 19.11.2019

do 9.00       Raňajky

9.00 – 13.00 Druhý vzdelávací blok: Zmluvné vzťahy pri nakladaní s majetkom obce

Lektorka: JUDr. Iveta Kohanová

  1. Podstatné náležitosti zmlúv
  2. Špecifiká pri uzatváraní zmlúv v samospráve
  3. Aplikačná prax pri zmluvných vzťahoch v samospráve
  4. Vybrané zmluvné vzťahy:
    1. Kúpna zmluva
    2. Nájomná zmluva
  5. Priebežná diskusia k uvedeným bodom

10:30 – 11:00    Kávová prestávka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.00 – 14.00   Obed

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.