Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni NOVÉ!

Termín

28.-30. október 2019, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, Grandhotel Permon

Lektori:

JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Jana Dráčová, Ing. Michal Kán , Samuel Szunyog, Ján Juhaščík, Marek Jurčišin

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov ostatní záujemcovia

Kapacita:

270

Uzávierka:

18.10.2019

Variabilný symbol:

283010

Organizátor:

RVC Košice a RVC Prešov

Cena pre členov:

215 €

Cena pre nečlenov:

235 €

Program:

1. deň: pondelok, 28.10.2019


11.30 – 16.00 Prvý vzdelávací blok:

OHLASOVANIE drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci

Lektorka:  JUDr. Helena Spišiaková

1.     STAVBA (definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby)

1.1. Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác

1.2. Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce ohláseniu

2.     OHLÁSENIE drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác

2.1. Náležitosti ohlásenia

2.2. Postup stavebného úradu pri ohlásení

3.     Preskúmanie zákonnosti postupu stavebného úradu pri ohlásení

3.1. Konanie o proteste prokurátora

3.2. Upozornenie prokurátora

3.3. Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku

4.     Zisťovanie neohlásených stavieb -  štátny stavebný dohľad

5.     Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (uskutočnených bez povolenia alebo ohlásenia)

5.1. Overenie pasportu drobnej stavby

5.2. Konanie o dodatočnom povolení stavby

5.3. Stavba na cudzom pozemku

5.4. Konanie o odstránení nelegálnej stavby

5.5. Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

6.     Sankcie za neohlásené stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce

6.1. Priestupky

6.2. Správne delikty

 

16.30 – 18.00 Druhý vzdelávací blok: Špecifiká elektroenergetických stavieb v rámci stavebných  konaní.

Lektori: VSD, a.s.

 • Samuel Szunyog – Kto je kto v elektroenergetike
 • Ján Jurčišin – Príprava stavieb
 • Marek Jurčišin – Majetko – právne vysporiadanie

2. deň: utorok, 29.10.2019

9.00 – 11.00 Tretí vzdelávací blok: Informačný blok odboru štátnej stavebnej správy.

Lektora: Ing. Michal Kán, MDaV SR, odbor štátnej stavebnej správy

 1. Informácie k legislatívnym úpravám vo väzbe na činnosť stavebného úradu
 2. Elektronizácia
 3. Debarierizačné opatrenia
 4. Voľné témy

Priebežná diskusia k uvedeným bodom

 

11.30 – 16.30 Riadená diskusia k témam podujatia

Lektori: JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Michal Kán, JUDr. Jana Dráčová

Riadená diskusia a výmena praktických skúseností na základe otázok prítomných účastníkov a otázok zaslaných vopred; prednostne k témam podujatia. K tejto časti môžete zaslať vopred svoju otázku, alebo námet najneskôr do 11.10.2019.

Zároveň vás prosím o vzájomnú toleranciu. Zasielajte max. 1 otázku za 1 účastníka


3. deň: streda, 30.10.2019

8.30 – 12.30 Piaty vzdelávací blok: Kataster pre stavebné konanie

Lektorka: JUDr. Jana Dráčová

 1. rozdiely v konaní stavebnom a katastrálnom konaní,
 2. zápis, účinnosť a preukazovanie iných práv k nehnuteľnosti pre územné a stavebné konanie
 3. hlavné zmeny katastrálneho konania za posledný rok,
 4. aktuálna prax katastra po novele zákona,
 5. povinnosti obcí vo vzťahu k zápisom po kolaudačnom konaní

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

admin2

23.10.2019 o 10:35

Reagovať

Dobrý deň,
neviem či je ešte možné zasielať otázky (pracovné stretnutie pre stavebné úrady) ak áno, poprosím o zapracovanie nižšie uvedených otázok, ďakujem.
1. Ako povoliť
• betónové stĺpiky – zábrany, ktoré majú betónový základ sú pri bytovom dome umiestnené v tráve pri chodníku, ktoré zabraňujú vstupu motorových vozidiel na trávnatú plochu?
• mobiliár, ktorý vyžaduje betónový základ – lavičky, stojany na bicykel?
2. Ak bolo Združenie domových samospráv (EIA) účastníkom konania v zisťovacom konaní, v územnom a v stavebnom konaní je účastníkom konania aj v kolaudačnom konaní? Ak áno, na základe ktorého ustanovenia, nakoľko § 78 stavebného zákona presne vymedzuje okruh účastníkov konania.
3. Obnova bytového domu – veľký počet účastníkov konania (100 vlastníkov)... akým spôsobom doručujeme listiny v kolaudačnom konaní. Môže sa doručovať verejnou vyhláškou?
Splnomocnenec nie je poverený na doručovanie ani preberanie poštových zásielok.

Ďakujem, pekný deň...

admin2

15.10.2019 o 14:51

Reagovať

Dobrý deň !
OHLASOVANIE drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci
Lektorka: JUDr. Helena Spišiaková
Otázka:
Rodinný dom spolu s oplotením (oplotenie je z poplastovaného pletiva, oceľové stĺpy, výška 1,50 m) bol povolený stavebným povolením a následne bolo vydané aj kolaudačné rozhodnutie na rodinný dom aj na oplotenie. Vlastník oplotenia chce vymeniť oplotenie z poplastovaného pletiva (ďalej len staré oplotenie) na prefabrikované betónové oplotenie barierového typu s výškou 1,90 m (ďalej len nové oplotenie).
Žiadame Vás, aby ste nás metodicky usmernili, ako postupovať v tomto prípade.
1/ Alternatíva A
Staré oplotenie bolo povolené stavebným povolením a následne bolo vydané aj kolaudačné rozhodnutie, tým už nemá charakter drobnej stavby.
1/ stavebný úrad vydá povolenie na odstránenie stavby (staré oplotenie) v zmysle §88 stavebného zákona.
2/ stavebný úrad vydá stavebné povolenie na nové oplotenie
3/ – stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie na nové oplotenie
2/ Alternatíva B
Staré oplotenie bolo povolené stavebným povolením a následne bolo vydané aj kolaudačné rozhodnutie, tým už nemá charakter drobnej stavby.
1/ stavebný úrad vydá stavebné povolenie na nové oplotenie, povolenie obsahuje aj odstaránenie stavby (staré oplotenie)
2/ stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie na nové oplotenie
3/ Alternatíva C
Staré oplotenie bolo povolené stavebným povolením a následne bolo vydané aj kolaudačné rozhodnutie, tým už nemá charakter drobnej stavby.
1/ stavebný úrad vydá povolenie na odstránenie stavby (staré oplotenie) v zmysle §88 stavebného zákona.
2/ stavebný úrad vydá opatrenie (ohlásenie drobnej stavby) na nové oplotenie, nakoľko nové oplotenie už spĺňa zákonné podmienky na drobné stavby.
4/ Alternatíva D
Staré oplotenie bolo povolené stavebným povolením a následne bolo vydané aj kolaudačné rozhodnutie, tým už nemá charakter drobnej stavby.
1/ stavebný úrad vydá povolenie na odstránenie stavby (staré oplotenie) v zmysle §88 stavebného zákona.
2/ Nakoľko nové oplotenie už spĺňa zákonné podmienky na drobné stavby stavebný úrad určí, že drobnú stavbu (nové oplotenie) možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
3/ stavebný úrad vydá stavebné povolenie na nové oplotenie
4/ stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie na nové oplotenie
Ďakujem.
Zoltán Zalaba

Emília Mésárošová

22.10.2019 o 15:06

Reagovať

Dobrý deň, mám dotaz ohľadom povoľovania vodných stavieb:
1. K povoleniu vodnej stavby - vŕtaná studňa, hĺbka 20-50 m, je povinnou prílohou hydrologický posudok?
2. K povoleniu vodnej stavby - kopaná studňa, do hĺbky cca 6 m postačí projektová dokumentácia s predpokladanou výdatnosťou vodného zdroja?
2. Kopaná studňa do hĺbky 3 m je drobná stavba?

admin2

14.10.2019 o 10:15

Reagovať

Dobrý deň, mala by som otázku ohľadom dodatočného stavebného povolenia stavby na cudzom pozemku. Stavebník podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na prístavbu rodinného, ktorá je postavená na cudzom pozemku (len časť prístavby), vlastník Slovenský pozemkový fond a fyzická osoba od ktorej to stavebník odkupuje. Môžem oznámiť začatie konania o odstránení stavby a dodatočnom stavebnom povolení a ak nebude vlastník pozemku súhlasiť mám postupovať podľa § 88a ods. 3 stavebného zákona a odkázať vlastníka pozemku na súd.


Ďakujem za odpoveď.
S pozdravom
Viera Juríková
stavebný úrad
Nové Zámkyadmin2

14.10.2019 o 10:12

Reagovať

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam otázky k pracovnému stretnutiu za 4 účastníkov (MV SR - Okresný úrad Trenčín):

Názov: Pracovné stretnutie pre stavebné úrady
Termín: 28.-29. október 2019, miesto konania: Podbanské, Grandhotel Permon

1. Z § 56 stavebného zákona vyplýva, že v stanovených prípadoch sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, ale nie je zrejmé, či sa vyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby, nakoľko § 56 a § 39a ods. 3 stavebného zákona sa svojím obsahom nekryjú (napríklad scénické stavby pre film a televíziu .....).

2. Ako má stavebný úrad postupovať v prípade zamietnutia žiadosti o stavebné povolenie v opakovanom stavebnom konaní podľa § 88b (dôvodom zamietnutia je záporné stanovisko dotknutého orgánu)? Má stavebný úrad začať ex offo konanie o odstránení stavby? (stavebný zákon v § 88 ods. 1 neustanovuje ako dôvod pre nariadenie odstránenia stavby skutočnosť, že stavebné povolenie bolo zrušené pre rozpor so zákonom a v opakovanom konaní stavba nebola povolená).

3. Zostáva zachované právoplatné kolaudačné rozhodnutie v prípade zrušenia právoplatného stavebného povolenia pre rozpor so zákonom ? (právoplatné kolaudačné rozhodnutie nebolo predmetom súdneho prieskumu). Ak áno, v prípade že stavebný úrad v opakovanom konaní podľa § 88b stavebného zákona vydá stavebné povolenie, ako má ďalej postupovať ohľadom kolaudácie?

4. Možno viesť konanie o dodatočnom povolení podľa § 88a v spojení s § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona ohľadom stavby, ktorej užívanie bolo povolené stavebným úradom, resp. teda či existencia právoplatného kolaudačného rozhodnutia bráni postupu stavebného úradu v konaní o dodatočnom povolení stavby (zistilo sa, že stavba napriek vydanému stavebnému povoleniu a kolaudačnému rozhodnutiu je v rozpore so stavebným povolením).

S pozdravom

Mgr. Lucie Panáčková
Okresný úrad Trenčín
odbor výstavby a bytovej politiky
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

tel.: 032/7411 262
e-mail: lucie.panackova@minv.sk

admin2

11.10.2019 o 11:57

Reagovať

Dobrý deň. Keďže ideme na školenie v počte 4 ks, dovoľujeme si do diskusie zaslať 4 nasledujúce otázky:
1. výmena a dopĺňanie telekomunikačného vedenia - metalický kábel za optický - vzdušné vedenie,
§ 55 stavebného zákona ods. (2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,
je optický kábel novou stavbou ( teda dôjde k zmene stavby), keď poskytuje nie len telefonické pripojenie ako metalický, ale aj prístup na internet a televízne pripojenie?
Táto otázka nás zaujíma v súvislosti s § 4 ods. 5 vyhl. 532/2002 Z.z. – potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa v zastavanej časti obce umiestňujú pod povrch zeme

2. doplnenie elektrického nadzemného vedenia o optický kábel pre elektrárenskú spoločnosť
§ 56 [Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje
b) pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov,
g) pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa,
elektrárenská spoločnosť v svojom stanovisku uvádza, že ide o optický kábel prioritne pre potreby zberu dát elektrárni. Následne však túto stavbu poskytne pre prevádzkovateľa internetových služieb ( v zmysle telekomunikačného zákona)
Ide o novú stavbu, alebo je možné aplikovať § 56 SZ?

3. Štátny stavebný dohľad – musí sa vykonávať len na základe podnetu alebo aj ex offo?
Môže stavebný úrad zastaviť stavebné práce aj bez toho, aby bol vykonaný ŠSD?_ T.j. pri výkone inej činnosti zistí rozostavanú nepovolenú stavbu na ktorej sa nachádza stavebník, vyhotoví zápis a následne vydá rozhodnutie o zastavení stavebných prác.
Je povinnosťou stavebného úradu vydať rozhodnutie o zastavení stavebných prác?
§ 102
(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nedbá na výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu, vydá stavebný úrad rozhodnutie, ktorým nariadi urobiť nápravu; pri uskutočňovaní stavby môže stavebný úrad práce na stavbe zastaviť.

4. Prístup k stavbe
§ 7 ods. 1 vyhl. 532/2002 Z.z. stavba podľa druhu a účelu musí mať kapacitne vyhovujúce pripojenie na pozemné komunikácie, príp. účelové komunikácie
a)Je v poriadku, ak je prístup k rodinnému domu na samostatnej parcele cez inú parc. vedenú napr. ako záhrada na základe vecného bremena – cca 50 m ( tzv. dom za domom)? Územný plán nie je
b) Môže byť prístup k chate cez lesný pozemok alebo ornú pôdu na základe vecného bremena? Technicky ten prístup nie je spôsobilý na dovoz stavebného materiálu a prístup záchranných zložiek
Ďakujem, s pozdravom
Ing.Silvia Sepešiová
Spoločný stavebný úrad Beniakovce
Kmeťova 20
04001 Košice
------------------
055/7980822
stavebny.urad@azet.sk

admin2

11.10.2019 o 11:10

Reagovať

Dobrý deň,

Na školenie sme prihlásené 3 kolegyne z nášho úradu – Mesto Myjava. Otázky posielame z jedného mailu:

1. Na základe podnetu sme vykonali štátny stavebný dohľad ohľadne drobnej stavby prípojka NN. Pri výkone štátneho stavebného dohľadu sme zistili, že na danom pozemku sa nachádza nepovolená stavba a to mobilný dom. Moja otázka znie: Môžeme v jednom priestupkovom konaní riešiť obidve stavby (prípojku NN aj mobilný dom) alebo pre každú stavbu musí byť samostatné priestupkové konanie?

2. Sused si postavil na svojom pozemku prístrešok s krbom a komínom bez povolenia stavebného úradu. Komín má nedostatočnú výšku a všetok dym ide do oddychovej zóny pozemku vedľajšieho suseda. Tento podal podnet a riešili sme štátny stavebný dohľad v ktorom sme mu nariadili, aby navýšil komín a dal si drobnú stavbu dodatočne povoliť a to overením pasportu stavby. Otázka znie: Ako sa postupuje pri overovaní pasportu? (stačí iba overiť projektovú dokumentáciu, alebo je k tomu potrebné písomné oznámenie stavebného úradu). Následne je problém aj s povolením malého zdroja znečistenia ovzdušia do užívania, nakoľko bol prístrešok s komínom postavený pred viac ako 10-timi rokmi a nedá sa dodatočne povoliť do užívania (zákon o ovzduší takýto termín nepozná). Jedine sa dá povoliť do užívania ako nový zdroj znečistenia. Je potrebné prístrešok s krbovým komínom dodatočne povoliť v stavebnom konaní alebo ako postupovať keď sused s prístreškom a komínom nesúhlasí?

Za odpoveď ďakujem
S pozdravom

Ing. Jana Cablková

Vedúca oddelenia
výstavby a životného prostredia

Mesto Myjava
Nám. M. R. Štefánika 560/4
907 01 Myjava

č. kancelárie: 219
Tel. kontakt: 034 6907 219
Mob: 0915 678 113
Email: jana.cablkova@myjava.sk

admin2

10.10.2019 o 12:38

Reagovať

Dobrý deň. Na základe prihlášky na školenie pre stavebné úrady, ktoré sa bude konať v dňoch 28,29, 30.10.2019 v hoteli Permon si Vás dovoľujeme požiadať o nasledné odpovede na tieto otázky:
1. ako posúdiť žiadosť o povolenie technologického zariadenia umiestneného v jestvujúcom objekte ? (napr. nový kladkostroj v hale na výrobu motorov) s poukazom na ustanovenie §62 ods.2 SZ.....

2. môže stavebný úrad vydať stavebné povolenie na pozemok na ktorom je plomba vyznačená na základe X-...(oprava chýb v katastrálnom operáte) tzv. duplicitné vlastníctvo, založený LV na parcelu "E" aj na parcelu "C" (stav po zapísaní ROEP-u)
3.aplikácia §9a vyhl.č.276/2019 Z.z. úradu geodézie, kartografie a katastra SR na kolaudačné rozhodnutia.

admin2

10.10.2019 o 10:13

Reagovať

Dobrý deň.

Ako povoliť turistickú rozhľadňu v lese, ak má obec spracovaný územný plán avšak na pozemky v lese nie sú spracované žiadne regulatívy povoľujúce výstavbu?

Mám podnet na zmenu katastrálneho zákona č. 162/1995 Z. z. § 46 ods. 2 veta prvá: Stavba sa do katastra zapíše, ak je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Pri kolaudácii stavieb sa často stáva, že k murovanej konštrukcii sú pristavené aj drevené prvky, ktoré sú bez opláštenia, no zastrešené. Zo stavebného hľadiska drevené stĺpy takýchto konštrukcií sú nosné prvky avšak geodeti ich v geometrických plánoch nezohľadňujú a nezamerajú s odvolaním sa na citovaný text zákona. V praxi sa potom často stáva, že drevené konštrukcie stavebníci opláštia a vytvoria si napr. zimné záhrady čím sa zmení zastavaná plocha rodinného domu. Po kolaudácii stavby na základe geometrického plánu bez zamerania drevených konštrukcií a následnom vytvorení napr. zimnej záhrady však už nikto nerobí nový geometrický plán... Obdobný problém je aj s drevenými prístreškami pre automobily, ktoré sú bez opláštenia.

Ďakujem.

S pozdravom

Ing. Lenka Mansouri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP
Námestie slobody 1
026 01 Dolný Kubín

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.