Školská samospráva - ustanovenie, činnosť, kompetencie - výberové konanie na riaditeľa školy

Termín

10. máj 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

zástupcovia zriaďovateľa, riaditelia škôl, predsedovia a ďalší členovia školských rád

Kapacita:

55

Uzávierka:

09.05.2019

Variabilný symbol:

1005

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Právny rámec pri ustanovení orgánov školskej samosprávy; rada školy.

2. Zriaďovanie orgánov školskej samosprávy, členstvo, postup pri ustanovení.

  • rada školy,
  • obecná školská rada,
  • územná školská rada.

3. Výkon školskej samosprávy, činnosť rady školy.

  • kompetencie rady školy,
  • vzťah rady školy a riaditeľa,
  • vzťah rady školy a zriaďovateľa,
  • výkon kompetencií rady školy; výberové konanie na funkciu riaditeľa školy alebo    školského zariadenia.

Diskusia, časté otázky, odporúčania.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.