Správa registratúry pre CPPPaP

Termín

4. apríl 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Štátny archív, Slovenská 40

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

vedúci a odborní zamestnanci CPPPaP

Kapacita:

30

Uzávierka:

02.04.2019

Variabilný symbol:

0404

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Vyraďovacie konanie elektronicky
  • Registratúrny denník a obsah spisu
  • Registratúrne stredisko na škole
  • Registratúrny poriadok a plán – nový
  • Vyhláška 49/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a tvorby spisu
  • Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.