Správa registratúry pre školy

Termín

5. apríl 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Štátny archív, Slovenská 40

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

riaditelia a odborní zamestnanci škôlh škôl

Kapacita:

30

Uzávierka:

04.04.2019

Variabilný symbol:

0504

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Vyraďovacie konanie elektronicky
  2. Registratúrny denník a obsah spisu
  3. Registratúrne stredisko na škole
  4. Zložka žiaka
  5. Registratúrny poriadok a plán – nový
  6. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.