Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019. Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.

Termín

19. marec 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

účtovníci rozpočtových a príspevkových organizácii, riaditeliaškôl

Kapacita:

150

Uzávierka:

18.03.2019

Variabilný symbol:

1903

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2019 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)
2. Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019.
3. Poznámky k 31.12.2018 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti
4. Účtovanie a rozpočtovanie:
-  školského stravovania
-  darov
-  podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)
-  dotácií na samostatných účtoch
-  dobropisov
-  konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií
-  výsledku hospodárenia
-  finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania
-  depozitu
5. Súvislosť záverečného účtu obce s účtovaním v rozpočtovej a v príspevkovej organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti
- účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018 použitých v roku 2019
- účtovanie použitia rezervného fondu obce v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou

CD: vzor textovej časti Poznámok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.