Elektronická schránka pre školy *novinky a povinnosti*

Termín

15. marec 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia škôl, odborní zamestnanci škôl a školských zariadení

Kapacita:

150

Uzávierka:

14.03.2019

Variabilný symbol:

1503

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Povinnosti školy v zmysle usmernenia Ministerstva školstva SR

http://www.minedu.sk/suhrnne-informacie-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-k-povinnostiam-podla-zakona-o-e-governmente/

Ako postupovať pri vytváraní rozhodnutí (o prijatí žiakov do prvého ročníka)

 1. Zákonné pravidlá a praktické ukážky
 • Práca v elektronickej schránke
 • Vstup do el. schránky školy, udelenie oprávnení, ktoré oprávnenia zamestnanec potrebuje a ako ich udeliť
 • Členenie el. schránky
 • Odosielanie el. úradných dokumentov (odpovedí na došlé podania, posielanie vlastných podaní a rozhodnutí)
 • Elektronické podpisovanie = autorizácia - pečaťou a mandátnym certifikátom (ako a kde získať bezplatnú elektronickú pečať a mandátny certifikát pre riaditeľa školy)
 • Elektronické formuláre a doložky – ktoré, kde a ako získať bezplatne
 • Postup pri vytváraní elektronického dokumentu, jeho podpisovanie
 • Dosah na registratú

2. Centrálne úradné doručovanie – povinnosť od 1.11.2018 pre štátne rozpočtové organizácie

 • Ako požiadať o centrálne úradné doručovanie

3. Rovnopis
4. Zaručená konverzia
5. Overovanie v štátnych registroch - ako získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy

 • Oversi.gov.sk = 1x a dosť

 

Súvisiace právne predpisy, zákonné normy:

 1. Zákon č. 275/2006 Z. z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov
 2. Opatrenie č. 11/2018 (novelizovaný Výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy)
 3. Zákon č. 177/2018 proti byrokracii
 4. Zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
 5. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.
 6. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 7. Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o dôveryhodných službách)
 8. Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
 9. Vyhláška č. 85/2018 o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu
 10. Vyhláška o konverzii

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.