Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska

Termín

2.-4. apríl 2019, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Horný Smokovec, hotel Bellevue

Kategória:

praktický seminár

Cieľová skupina:

starostovia obcí a primátori miest

Kapacita:

195

Uzávierka:

28.03.2019

Variabilný symbol:

020404

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

215 €

Cena pre nečlenov:

235 €

Program:

Právny vzťah obcí a škôl, VZN v oblasti školstva.

Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

 • Vymenúvanie riaditeľa školy a školského zariadenia.
 • Odvolávanie riaditeľa školy a školského zariadenia.
 • Pracovnoprávny status riaditeľa školy a školského zariadenia.
 • Kontrolná právomoc hlavného kontrolóra a starostu vo vzťahu k škole a školskému zariadeniu.
 • Školské VZN
 • Dôraz doterajšie právne otázky a prípady - rozhodovacia činnosť súdov (judikatúra).

 

SMART riešenia pre samosprávy. Dá sa začať rýchlo i jednoducho!

Lektor: Ing. Radovan Rogos

 • Jednotná komunikačná a evidenčná platforma pre občanov, vedenie samospráv i dodávateľov služieb - to je ideálny základ pre postupné budovanie SMART riešení a služieb.
 • Jednoduché a rýchle podávanie podnetov a ich prehľadná evidencia podľa oblastí.
 • On-line prepojenie na dodávateľov služieb a technológií (napr. verejné osvetlenie, odvoz a likvidácia odpadov, alebo bezpečnostné a záchranné zložky).
 • Transparentné procesy, hodnoverné zdroje plné zaujímavých a dôležitých dát v prehľadných štatistických výstupoch.

 

Obec a kataster.

Lektorka:  JUDr. Jana Dráčová

 • Obec ako účastník katastrálneho konania
 • Povinná súčinnosť obce s katastrom
 • Zákonné vecné bremeno – zápis v katastri
 • Nové povinnosti obce od 1.9.2019 – priame zadávanie údajov do informačného systému KN
 • Dostupné údaje z IS KN
 • Služby katastra – možnosti bezodplatných informácií a služieb pre obec

 

Zmluvné vzťahy obcí

Lektorka: JUDr. Lýdia Budziňáková

 • Občianskoprávne, obchodnoprávne a pracovnoprávne vzťahy
 • Kolektívne vzťahy
 • Subjekty zmluvných vzťahov
 • Formálne a obsahové náležitosti zmlúv
 • Zabezpečenie záväzkov a sankcie
 • Postavenie zmluvy v procese verejného obstarávania
 • GDPR v zmluvných vzťahoch

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.