Novela zákona o finančnej kontrole od 1.1.2019 a výkon finančnej kontroly v praxi

Termín

8. marec 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia škôl, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest, obcí a ich RO a PO

Kapacita:

150

Uzávierka:

07.03.2019

Variabilný symbol:

0803

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly
 • Osoby zodpovedné za výkon finančnej kontroly
 • Postupy pri výkone FK
 • Základná finančná kontrola –  zmeny  a  praktické príklady
 • Nedostatky pri výkone základnej finančnej kontroly
 • Administratívna finančná kontrola – kedy sa vykonáva a v akom rozsahu
 • Finančná kontrola na mieste – príklady
 • Základné pravidlá finančnej kontroly ( zmeny)
 • Dokumentácia z finančnej kontroly
 • Pokuty
 • Zmeny zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. od 1. januára 2019

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.