Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. *Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.*

Termín

26. február 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest, obcí, hlavní kontrolóri, starostovia

Kapacita:

250

Uzávierka:

25.02.2019

Variabilný symbol:

2602

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2019 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)
 • Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019.
 • Poznámky k 31.12.2018 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti
 • Účtovanie a rozpočtovanie:
 • -          školského stravovania
 • -          darov
 • -          podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)
 • -          dobropisov
 • -          konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií
 • -          výsledku hospodárenia
 • -          finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania
 • -          depozitu
 • -          ................
 • Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), rezervný fond (tvorba a použitie):
 • -          účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018 použitých v roku 2019
 • -          účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu
 • Výročná správa k 31.12.2018

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.