Správa registratúry pre obce  (Levoča) Seminár je zrušený!!!

Termín

14. február 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Levoča, MsKS, Námestie Majstra Pavla 54

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci obcí

Kapacita:

60

Uzávierka:

13.02.2019

Variabilný symbol:

1202

Cena pre členov:

30 €

Cena pre nečlenov:

30 €

Program:

  1. Vyraďovanie registratúrnych záznamov
  2. Odovzdávací zoznam
  3. Príprava na odovzdanie archívnych dokumentov do archívu
  4. Správa registratúry na OcÚ

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.