Právne základy pre obce nielen pre (novo)zvolených - II. Zmena termínu (pôvodne 5.3.2019)

Termín

7. marec 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Odborový dom kultúry, zasadačka č. 71

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

starostovia, zástupcovia starostov, poslanci, odborní zamestnanci obcí, miest

Kapacita:

150

Uzávierka:

06.03.2019

Variabilný symbol:

0503

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Právna úprava miestnej samosprávy v Ústave SR a v zákonoch -rozdiely medzi samosprávou, štátnou správou a súkromnou správou
  • Samospráva obce (samosprávna pôsobnosť obce, prenesený výkon štátnej správy, vzťah štátu a obce)
  • Obecné zastupiteľstvo – kompetencie, príprava zasadaní, zasadnutia, uznesenia
  • Dozor prokuratúry a rozhodovacia činnosť súdov vo veciach samosprávy
  • Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov
  • Aktuálna problematika všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obcí
  • Všeobecne záväzné nariadenia (VZN vo veciach samosprávy, VZN, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, príprava a schvaľovanie VZN)

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.