Akreditovaný kurz: Základy kontroly v územnej samospráve - 4. časť kurzu

Termín

12. jún 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

Akreditovaný kurz MŠ č. 1551/2018/73/1

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri obcí, VÚC, pracovníci odborov a útvarov kontroly, volení predstavitelia, iní záujemcovia

Kapacita:

35

Uzávierka:

12.06.2019

Variabilný symbol:

14022203

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov, RVC Michalovce

Cena pre členov:

200 €

Cena pre nečlenov:

270 €

Program:

1. DEŇ – 23.5.2019

  • Kontrolný systém v SR 1. časť

Ing. Oxana Hospodárová

1.1.Kontrolný systém v SR

  • Kontrola v územnej samospráve

Ing. Oxana Hospodárová

1.1.Kontrola v územnej samospráve

1.2. Úlohy hlavného kontrolóra

1.3. Právne predpisy, metodika a aplikačné postupy v kontrolnej činnosti

2. DEŇ – 31.5.2019

  • Verejná správa a obecné zriadenie 2. časť

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

1.1. Štátna správa, územné a správne členenie

1.2. Územná samospráva

1.3. Zákon o obecnom zriadení

1.4. Právne postavenie hlavného kontrolóra

3. DEŇ – 4.6.2019

  • Kontrola v územnej samospráve – pokračovanie 3. časť

Ing. Oxana Hospodárová

1.4.Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení,  vnútorných smerníc, pokynov a iných nariadení

1.5. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce, samosprávneho kraja

1.6.Praktické nácviky: Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti, Vypracovanie správy o vykonaní kontroly

4. DEŇ – 12.6.2019

  • Majetok obce, VÚC a hospodárenie s ním 4. časť

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

1.1.Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

1.2.Zákon č. 446/2001Z. z. o majetku vyšších územných celkov

1.3.Zásady hospodárenia s majetkom obcí, VÚC

1.4. Kontrola hospodárenia s majetkom obcí, VÚC

5. DEŇ – 21.6.2019

  • Rozpočtové hospodárenie a jeho kontrola         5. časť

Ing. Oxana Hospodárová           (9.00 – 13.00)

1.1. Rozpočtové pravidlá

1.2. Tvorba rozpočtu

1.3. Tvorba záverečného účtu

1.4. Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce, samosprávneho kraja

1.5. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu

1.6. Praktický nácvik: Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu

  • Záverečná skúška ( 13.30 – 14.30)

Ing. Oxana Hospodárová

Vypracovanie testu, odovzdanie zadaní.

Odovzdanie osvedčení úspešným absolventom kurzu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.