Obec a odpady *povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. platné od 1.1.2019*

Termín

6. február 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí, primátori miest a starostovia obcí, odborní zamestnanci v oblasti odpadov

Kapacita:

150

Uzávierka:

05.02.2019

Variabilný symbol:

0602

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva a prehľad posledne schválených zmien
 • Prehľad ustanovení nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov
 • Prehľad schválených zmien v zákone o odpadoch
 • Základné ustanovenia a základné pojmy
 • Programové dokumenty OH – Program odpadového hospodárstva obce
 • Základné povinnosti obcí
 • Obce a rozšírená zodpovednosť výrobcov + zmeny
 • Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady
 • Komunálny odpad + zmeny
 • Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania
 • Zodpovednosť za porušenie povinností
 • Prechodné a záverečné ustanovenia
 • Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov + zmeny

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.