Účtovná závierka v obciach k 31.12.2018

Termín

11. december 2018, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Odborový dom kultúry, estrádna sála

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí

Kapacita:

210

Uzávierka:

10.12.2018

Variabilný symbol:

1112

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

18 €

Cena pre nečlenov:

33 €

Program:

  • Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka
  • Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
  • Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh : kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov
  • Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov  a strát, Poznámky
  • Osobitosti účtovania
  • Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia. Rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpočtová klasifikácia, výkaz FIN 1 - 12. Prebytok, schodok, rezervný fond.
  • Diskusia

Ako sa dostať na miesto?

Zobraziť polohu miesta na mape

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: 2578922254/0200

SK49 0200 0000 0025 7892 2254

RVC Prešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.