Aplikácia Zákonníka práce v praxi Seminár preložený na 7.9.2018

Termín

13. jún 2018, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, ODK - Námestie mieru 1

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, riaditelia škôl, zamestnanci obcí, miest a ich RO a PO, kontrolóri, ostatní záujemcovi

Kapacita:

60

Uzávierka:

11.06.2018

Variabilný symbol:

1306

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

18 €

Cena pre nečlenov:

33 €

Program:

PROGRAM  SEMINÁRA:

  • vybrané inštitúty Zákonníka práce + novela ZP účinná k 1.5. 2018 + výber zo zákona č. 18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov účinného od 25.5.2018 - oblasť pracovnoprávnych vzťahov


Závislá práca - charakteristické znaky.

Vznik pracovného pomeru (pracovná zmluva a jej obsahové náležitosti...zmeny v ochrane osobných údajov od 25.5.2018, skúšobná doba).

Druhy pracovných pomerov (súbežné pracovné pomery, pracovný pomer na určitú dobu, pracovný pomer na kratší pracovný čas...).

Zmena pracovného pomeru (dohoda o zmene pracovných podmienok, preradenie na inú prácu..).

Skončenie pracovného pomeru (dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď, zákaz výpovede, okamžité skončenie pracovného pomeru...).

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5. 2018.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: 2578922254/0200

SK49 0200 0000 0025 7892 2254

RVC Prešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.