Tvorba VZN po novele zákona o obecnom zriadení Zmena miesta - ODK, Námestie mieru 1

Termín

19. jún 2018, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, prednostovia, kontrolóri, poslanci, odborní zamestnanci miest a obcí, ostatní záujemco

Kapacita:

150

Uzávierka:

18.06.2018

Variabilný symbol:

1906

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

18 €

Cena pre nečlenov:

33 €

Program:

PROGRAM  SEMINÁRA:

V súvislosti s ostatnou novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonanú poslednou novelou č. 70/2018 Z.z. došlo k podstatným zmenám týkajúcim sa prijímania VZN na obciach. Väčšina zmien je v prospech obecnej normotvorby na úseku územnej samosprávy. Odstránené boli viaceré aplikačné problémy. Súčasne za posledného pol roka došlo k podstatným novelizáciám aj osobitných predpisov týkajúcich sa vydávania VZN na obciach. Novelizovaný bol napríklad zákon o miestnych daniach, zákon o štátnej  práve v školstve, zákon o sociálnych službách, zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, cestný zákon, zákon o vodách, zákon o mobilných zdrojoch znečisťovania  ovzdušia. Všetky tieto legislatívne zmeny majú priamy dopad na prijímanie VZN.

V rámci prednášky lektor poskytne aktuálny a ucelený pohľad na problematiku VZN na obciach, teda čo možno regulovať vo VZN a čo v interných predpisoch obce po novele zákona o obecnom zriadení a novelizáciách osobitných predpisov.

Aké najčastejšie chyby sa vyskytujú v praxi samospráv pri tvorbe VZN. Poukáže tiež na aktuálnu judikatúru súdov a stanoviská prokuratúry k problematike VZN. Poukáže tiež na povinnosti obce prijať nové druhy VZN.

 

  • povinnosť obce prijať nové druhy VZN
  • aktuálne judikáty NS SR k VZN na obciach
  • nálezy ÚS SR k VZN
  • aktuálny a ucelený prehľad VZN po novele zákona a zmenách osobitných predpisov
  • najčastejšie chyby vyskytujúce sa v praxi samospráv

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: 2578922254/0200

SK49 0200 0000 0025 7892 2254

RVC Prešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.