Ochrana osobných údajov - nové pravidlá v roku 2018 po novele platnej od 25.5.2018

Termín

18. máj 2018, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

štatutári a zamestnanci obcí, škôl a iných zariadení, kontrolóri, poslanci, ostatní záujemcovia

Kapacita:

150

Uzávierka:

18.05.2018

Variabilný symbol:

1805

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

18 €

Cena pre nečlenov:

33 €

Program:

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Parlamentu EU a Rady EU č. 2016/679 (GDPR)

 • Čo prináša nová právna úprava a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679?
 • Nové vymedzenie oprávnených a zodpovedných osôb a aké podmienky musia byť splnené.
 • Význam základných zásad spracovávania osobných údajov.
 • Povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu a podmienky ktoré musí zodpovedná osoba spĺňať.
 • Čo považujeme za cyklus spracovávania osobných údajov.
 • Ktoré prípady sú považované za zákonné spracovávanie osobných údajov.
 • Kódex spracovania osobných údajov a certifikácia a vnútropodnikové pravidlá v oblasti spracovania osobných údajov.
 • Kedy prevádzkovateľ osobných údajov podáva úradu oznámenie o porušení ochrany osobných údajov, kedy je povinná predchádzajúca konzultácia spracovávanie osobných údajov a kedy je povinný posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov?
 • Aké postavenie majú certifikačné a monitorovacie subjekty?
 • Čo je to pseudonymizácia údajov, profilovanie, logovanie, fyzický incident či ďalšie novo zavedené inštitúty stanovené pre subjekty spracovávajúce osobné údaje.
 • Sankcie za správne delikty (do 20.000.000.-€) a poriadkové pokuty (do 10.000.-€).
 • Aké zmeny nastávajú v administrácii spracovania osobných údajov a aká dokumentácia sa vyžaduje od prevádzkovateľa a sprostredkovateľa.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: 2578922254/0200

SK49 0200 0000 0025 7892 2254

RVC Prešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.