Správa registratúry *od prijatia spisu po jeho vyradenie* presun z 18.4.2018!

Termín

24. máj 2018, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Sabinov, MsÚ - veľká zasadačka, Námestie slobody 57

Lektor:

Mgr. Ľubica Kováčová

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci obcí, škôl a iných povinných inštitúcii

Kapacita:

70

Uzávierka:

24.05.2018

Variabilný symbol:

2405

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

18 €

Cena pre nečlenov:

33 €

Program:

  1. Registratúrny poriadok, registratúrny plán a registratúrny denník
  2. Elektronická pošta
  3. Registratúrne stredisko
  4. Vyraďovacie konanie elektronicky
  5. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: 2578922254/0200

SK49 0200 0000 0025 7892 2254

RVC Prešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.