Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Prihláška: Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni 

Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni

Názov: Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
Termín:21.-22. máj 2018, Začiatok: 11:30
Miesto konania:Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue
Lektor: JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Vladimír Pirošík, JUDr. Katarína Krasová, LL.M.
Kategória:pracovné stretnutie
Cieľová skupina:zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov ostatní záujemcovia
Cena pre členov:129 €
Cena pre nečlenov:146 €
Kapacita:80
Uzávierka:18.05.2018
Organizátor:RVC Košice, RVC Prešov
Variabilný symbol:212205
Program:

Poskytovanie informácií v rámci stavebnej agendy

Lektor:  JUDr. Vladimír Pirošík

 • Prístup k informáciám pre účastníkov a pre neúčastníkov povoľovacích konaní
 • Získavanie informácií cestou zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií
 • Možnosti stavebných úradov pri vybavovaní a odmietaní žiadostí o informácie
 • Autorskoprávna ochrana
 • Právo na ochranu osobnosti a osobných údajov
 • Obchodné tajomstvo
 • Najčastejšie procesné pochybenia SÚ pri vybavovaní zákona č. 211/2000 Z.z. a odporúčania na ich riešenie
 • Poskytovanie informácií pre neúčastníkov konaní prostredníctvom stavebnej legislatívy
 • Diskusia

Reklamné stavby

Lektor: JUDr. Helena Spišiaková

 1. Reklamné stavby podľa stavebného zákona

1.1.   Právna úprava pojmu „reklamná stavba
1.2.   Druhy reklamných stavieb podľa funkcie (obsahu) a podľa veľkosti
1.3.   Technické požiadavky na reklamné stavby

2. Povoľovanie reklamných stavieb
2.1.   Reklamné stavby nevyžadujúce povolenie ani ohlásenie
2.2.   Príslušnosť stavebného úradu a orgánov obce
2.3.   Ohlasovanie drobných reklamných stavieb
2.4.   Povoľovanie reklamných stavieb v stavebnom konaní

3. Užívanie reklamných stavieb
3.1.    Údržba reklamných stavieb
3.2.    Nevyhnutné úpravy
3.3.    Nariadenie zabezpečovacích prác

4. Nelegálne (nepovolené) reklamné stavby
4.1.    Zisťovanie nelegálnych reklamných stavieb - štátny stavebný dohľad
4.2.    Postup stavebného úradu pri nelegálnych reklamných stavbách
4.2.1.   Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia
4.2.2.   Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe rozhodnutia

5. Sankcie za nelegálne reklamné stavby
5.1.     Priestupky podľa stavebného zákona
5.2.     Správne delikty podľa stavebného zákona
5.3.     Priestupky a iné správne delikty podľa cestného zákona


Konzultácie k prednášaným témam a zaslaným otázkam.
Lektorky: JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Katarína Krasová, LL.M.


Spolupráca okresných úradov so stavebnými úradmi.
Lektorka: JUDr. Katarína Krasová, LL.M.

Základy stavebného práva

 • Definovanie okruhu právnych vzťahov stavebného práva
 • Pojem stavba
 • Právne predpisy týkajúce sa stavebného práva

Spolupráca okresných úradov so stavebnými úradmi

 • Odvolacie konanie
Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

PozvánkaZobraziť pozvánku (vo formáte .PDF)
Prihlásenie Na tento kurz sa už nemôžete prihlásiť. Je po uzávierke.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Stránku vytvoril Michal Biroš | Powered by PHP-Fusion. | Copyright © 2008 | Prihlásiť