Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Publikácie: Miestna samospráva - základné princípy fungovania III. 

Miestna samospráva - základné princípy fungovania III.

Autor:

Kolektív autorov AVS

Obsah:

Obsah publikácie:

Zákon o obecnom zriadení – vybrané témy

Pracovno-právne vzťahy v obecnej samospráve

Mgr. Ladislav Briestenský

Nakladanie s majetkom obce

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Pravidlá rozpočtového hospodárenia obce ako subjektu verejnej správy

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce

Finančné riadenie a finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Petície a sťažnosti v obci – postup ich vybavenia

Ing. Oxana Hospodárová

„Info zákon“ v praxi samospráv

Mgr. Vladimír Pirošík

Školstvo  - obec ako zriaďovateľ

Mgr. Zdenko Krajčír

Sociálne služby v praxi

PhDr. Ing. Ivana  Kružliaková, PhD.

Verejné obstarávanie v praxi

eBIZ Corp, s.r.o.

Cena:

11.00 €

Údaje RVC:

RVC Prešov

Námestie mieru 1

080 01 Prešov

 

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: SK49 0200 0000 0025 7892 2254