Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Publikácie: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 

Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018

Obsah:

Siedme vydanie príručky bude obsahovať aktualizované, doplnené a zmenené príklady

z oblasti novej metodiky účtovania obcí, miest a ich rozpočtových a príspevkových

organizácií v zmysle aktualizovaných zmien a doplnkov Opatrenia MF SR o postupoch

účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky účinných od 1.1.2018.

Cena:

26.00 €

Pozor!

Publikáciu už nie je možné objednať.

Údaje RVC:

RVC Prešov

Námestie mieru 1

080 01 Prešov

 

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: SK49 0200 0000 0025 7892 2254