Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Publikácie: <strong>Pozemkové úpravy</strong> z právneho hľadiska (vrátane záhradkových osád a usporiadanie vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC) 

Pozemkové úpravy z právneho hľadiska (vrátane záhradkových osád a usporiadanie vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC)

Autor:

Marek Maslák

Obsah:

Predkladaná publikácia prehľadne popisuje podstatu a zmysel konania o pozemkových úpravách a jeho jednotlivé fázy. Jej prínosom je však aj to, že autor v publikácii ponúka aj návrhy de lege ferenda a hlbšie analyzuje jednotlivé problematické otázky vyskytujúce sa v konaní, akými sú vplyv nezákonnosti v jednej etape na nasledujúce etapy, smrť vlastníka počas konania, možnosti súdnej ochrany po vykonaní pozemkových úprav a ďalšie. Osobitne bližšie sa autor venuje pozemkovým úpravám na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom pod stavbami obcí a VÚC, ktoré na ne prešli zo štátu delimitáciou (vrátane zákonného vecného bremena a jeho náhrady), ale aj usporiadaniu vlastníctva v rómskych osadách.

Vzhľadom na témy, ktorým sa venuje, je táto publikácia vhodná pre študentov vysokoškolských odborov zameraných na tému pozemkových úprav, pre autorizovaných projektantov pozemkových uprav, právnikov, ako aj pre samotných účastníkov pozemkových úprav (najmä pre vlastníkov, nájomcov, ale aj pre obce a VÚC).

Cena:

15.70 €

Pozor!

Publikáciu už nie je možné objednať.

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120
DIČ: 2021241937
IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254

RVC Preššov nie je platcom DPH