Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Publikácie: Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí. 

Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí.

Autor:

Ing. Miriam Majorová, PhD. a Ing. Lucia Kašiarová, FCCA

Obsah:

Publikácia je určená pre mestá a obce, ktoré majú povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a pre rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré patria do konsolidovaných celkov miest a obcí, teda poskytujú podklady pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a odsúhlasujú si vzájomné vzťahy v rámci konsolidovaného celku.

V publikácii nájdete tieto témy :

 organizovanie účtovnej konsolidácie

 metódy konsolidácie

 získavanie údajov pre zostavenie účtovnej závierky

 odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov

 vykazovanie a odsúhlasovanie vzájomných vzťahov v informačnom systéme RISSAMü   zostavenie agregovanej súvahy a agregovaného výkazu ziskov a strát

 súvahové konsolidačné operácie

 výsledkové konsolidačné operácie

 konsolidačné tabuľky pre spracovanie konsolidácie v informačnom systéme RISSAM

 konsolidačné operácie v informačnom systéme RISSAM

 vzor internej smernice pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Cena:

27.00 €

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC Prešov nie je platcom DPH.