Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Michal Lažo 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Michal Lažo
Informácie:

Ing. Michal Lažo je absolventom Vysokej školy Ekonomickej (dnešnej Ekonomickej univerzity) v Bratislave, vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1980. V roku 1981 nastúpil  ako referent na odbor plánovania vtedajšieho Okresného úradu vo Svidník. Od roku 1987 pracoval na Štátnom majetku Nižný Orlík okres Svidník na pozícií vedúceho mzdovej učtárne a od roku 1990 na pozícií ekonomického námestníka. V roku 1992 nastúpil na pozíciu ekonomického námestníka Východoslovenských vodárni  vo Svidníku. Od roku 1999 pracuje ako audítor v hlavnej činnosti. V roku 1993 vykonal skúšky na audítora a stal sa členom Slovenskej komory audítorov. Ako audítor sa špecializuje na audit účtovných závierok a rozpočtov verejnej správy a samosprávy. Má bohaté skúsenosti ako praktizujúci audítor z účasti na audítoch miest a obcí a preto detailne pozná problematiku financovania miest a obcí.

Ako audítor sa zúčastňoval na overovaní účtovných závierok  mesta Košice a jeho organizácií, mesta Banská Bystrica, mesta Komárno, Mestských  časti Bratislava - Ružinov, Rača, Lamač, VÚC Žilina, obce Budmeríce, obce Sačurov...

Vo svojej lektorskej činnosti sa zameriava predovšetkým na oblasť rozpočtov a financovania miest a obcí. V prednáškach kladie dôraz na správnu aplikáciu zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v podmienkach  obcí a miest, ako aj zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy platného pre rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom sú mesta, resp. obce.

Lektorovanie podujatí: 21. 11. 2022 - Pracovné stretnutie správcov majetku miest a obcí
02. 02. 2022 - Pracovné stretnutie starostov a primátorov
28. 09. 2020 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
25. 09. 2018 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
06. 06. 2018 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
06. 06. 2018 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
08. 11. 2017 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
24. 10. 2016 - Správa obecných nájomných bytov a nebytových priestorov *pracovné stretnutie majiteľov a správcov*
19. 10. 2016 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
13. 06. 2016 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
13. 06. 2016 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
04. 11. 2015 - Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska