Členstvo v RVC

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce - RVC Michalovce

Regionálne vzdelávacie centrum /RVC/ je záujmovým združením právnických osôb, ako vzdelávacia inštitúcia s právnou subjektivitou, vytvorená v súlade s ustanovením § 20f - 20j Občianskeho zákonníka.

Členom RVC Michalovce sa môžu stať:

- obce / mestá

- školy s právnou subjektivitou

- iné organizácie a inštitúcie zriadené samosprávou (obcami, mestami, VÚC), ktoré nie sú založené za účelom zisku

Postup pri vzniku členstva:

1. elektronické vyplnenie Prihlášky za člena RVC Michalovce na daný kalendárny rok
Link
k vyplneniu elektronickej prihlášky:  
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce - Prihláška za člena na rok 2022 (rvcvychod.sk)

2. zaplatenie členského poplatku na základe elektronického Avíza o platbe, ktoré vám vygeneruje náš systém ihneď po vyplnení Prihlášky za člena - najneskôr do 28.2., resp. 29.2. príslušného kalendárneho roka

* Odporúčame uhradiť členský poplatok do termínu prvého seminára, ktorého sa zúčastníte. V opačnom prípade budete za seminár platiť vložné ako nečlen.