Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR Nové !

Termín

21. jún 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
24. jún - 1. júl 2024, Začiatok: 09:00 (Záznam z webinára)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/záznam z webinára

Cieľová skupina:

OcÚ, MsÚ, osoby vykonávajúce prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov

Kapacita:

100

Uzávierka:

21.06.2024

Variabilný symbol:

210624

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka

  • Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

  • výklad základných pojmov,

  • štruktúra zákona,

  • predmet a účel zákona,

  • prihlasovanie na trvalý pobyt a odhlasovanie z trvalého pobytu,

  • práva a povinnosti ohlasovne pobytu,

  • informácia o novom právnom predpise,

  • základné zmeny,

  • poukázanie na nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti,

  • poskytovanie informácii v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.