Pracovné stretnutie pre správcov miestnych daní a poplatkov

Termín

19.-21. február 2024, Začiatok: 12:00 pracovné stretnutie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Kategória:

celoslovenské pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci správy daní a poplatkov obcí a miest, starostovia obcí a primátori miest, hlavní kontrolóri, poslanci

Kapacita:

122

Uzávierka:

14.02.2024

Variabilný symbol:

19210224

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

315 €

Cena pre nečlenov:

335 €

Program:

1. deň:  pondelok - 19.2.2024
Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom

Lektorka:     Ing. Iveta Ištoková

 • Na tomto konzultačnom stretnutí plánujeme podrobnejšie rozoberať obcami nastolené problémy v oblasti miestnych daní a poplatkov. Otázky a popis konkrétneho problému by bolo vhodné poslať vopred e-mailom.
 • Okruhy tém:

1. Miestne dane

- daň z nehnuteľností,

- daň za psa,

- daň za ubytovanie,

- daň za užívanie verejného priestranstva a pod.

2. Miestny poplatok za KO a DSO.

3. Formálna kontrola podaných priznaní a následný postup správcu dane (výzva na doplnenie alebo opravu priznania).

4. Vyrubovanie miestnych daní a poplatku za KO a DSO rozhodnutím

5. Miestny poplatok za rozvoj

- predmet poplatku,

- výpočet poplatku,

- rozhodnutie k poplatku.

6. Diskusia


2. deň:  utorok - 20.2.2024

1.časť:  Vymáhanie a zabezpečenie daňových nedoplatkov

Lektorka:         JUDr. Ingrid Ney, PhD.

 • Daňový poriadok

-        daňové tajomstvo

-        postup správcu dane pri povolení odkladu a splátok

-        odvolacie konanie

-        kvalifikovanie daňového nedoplatku ako dočasne nevymožiteľného

-        zánik daňového nedoplatku s jeho následným odpísaním

-        premlčanie daňového nedoplatku

 • Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

-        prihlasovanie pohľadávok

-        postup správcu dane pri vyhlásení konkurzu podľa 2. časti a podľa 4. časti ZKV

-        postup správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkoch daňových dlžníkov, ktorí boli v oddĺžení (Zákon o konkurze a reštrukturalizácii),

 • Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

-        úkony správcu dane po zastavení starých exekučných konaní

-        postup správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov pri ktorých boli zastavené súdne exekúcie

 • Záložné právo

-        zriadenie záložného práva – preverenie majetku

-        nadobudnutie právoplatnosti  rozhodnutia

-        odôvodnenie primeranosti  záložného práva

 • Daňové exekučné konanie  :

- vydávanie a doručovanie rozhodnutí,

-  počítanie lehôt,

-  odloženie daňovej exekúcie  a zastavenie daňového exekučného konania

- daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu :

 • postup preverenia držby vodičského preukazu,
 • rozhodnutia vydávané pri tomto spôsobe daňovej exekúcie,
 • preukazovanie odkázanosti príjmov na držbu vodičského preukazu

-  ostatné spôsoby daňovej exekúcie - zrážkami zo mzdy a dôchodku , prikázaním pohľadávky z účtu a prikázaním inej peňažnej pohľadávky   

 

2.časť: Konzultačné popoludnie k vybraným témam vymáhania a zabezpečenia daňových nedoplatkov

Lektor:    JUDr. Ingrid Ney, PhD.

 • Diskusia

3. deň: streda – 21.2.2024

Ako správne  používať kataster pri správe daní

Lektorka:         JUDr.  Iveta  Ivanocová

 • Kataster ako informačný systém

 • Údaje na liste vlastníctva podľa vyhlášky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon

 • Evidencia pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov v katastri nehnuteľností aj ako predmet dane z nehnuteľností podľa paragrafu 4 zákona č.582/2004 Z.z.

 • Vznik a zánik daňovej povinnosti v kontexte s evidenciou vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam podľa katastrálneho zákona

 • Diskusia


Pracovný materiál:

súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia, alebo zaslaním na vami zadané mailové adresy pri prihlasovaní sa.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Mgr. Viera Dudíková

16.2.2024 o 14:00

Reagovať

Otázka pre exekučné konanie
Chcela by som Vás poprosiť, či by sme si nemohli prejsť exekúciu prikázaním iných peňažných pohľadávok, napr. prejsť si nejaké vzory na exekúciu od poddlžnika. Ďakujem

Jarmila Barnová

16.2.2024 o 12:56

Reagovať

V stavebnom povolení je stavebná parcela uvedená nasledovným spôsobom: 797/174 (vydelenej z pôvodnej parcely 797/115). Ktorá z uvedených parciel bude podkladom pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti alebo podkladom pre vyrubenie budú obe parcely ?

obecbukovec

16.2.2024 o 12:40

Reagovať

Obec by chcela prijať VZN o elektronickej komunikácii. Vedeli by ste nám poskytnúť vzor oznámenia o výške dane a výške miestneho poplatku?

obecbukovec

16.2.2024 o 12:24

Reagovať

Podľa zákona 582/2004, 10 časť - poplatok § 77 ods. 2 a) je uvedené, že poplatníkom je fyzická osoba, kt. má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo, kt. je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, kt. nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalo trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku,kt. je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha. Ak územím obce rozumieme celé územie obce, čiže extraviláň a intraviláň znamená to, že ten kto vlastní ostatnú plochu a zastavanú plochu v nezastavanom území obce nie je poplatníkom KO ?

Ing. Putnocká Adela

15.2.2024 o 12:55

Reagovať

Zvažujeme kúpu produktu od T-mapy, ktorý by nám pomohol efektívnejšie vyrubovať daň za pozemky a stavby. Ak zistím, že pozemok daňovníka je v skutočnosti väčší ako si uviedol v daňovom priznaní, môžem mu ho sama upraviť, alebo ho musím vyzvať, aby si podal čiastkové priznanie a udal tam správne rozmery pozemku či stavby.

Ing. Putnocká Adela

15.2.2024 o 12:52

Reagovať

Ak som zistila, že poplatník na TKO neprihlásil narodené dieťa a od r.2016 neplatí za neho poplatok za TKO, koľko rokov dozadu mu môžem spätne vyrúbiť?

Ing. Putnocká Adela

14.2.2024 o 13:48

Reagovať

V našej obci je určená jednotná sadzba za komunálny odpad pre fyzické osoby. Každý poplatník dostane rozhodnutím výšku poplatku. Máme však zavedený taký motivačný systém pre občanov, že ak má niekto menej odpadu môže dostať zľavu 1,- Euro alebo 2,- Eura, o tom, že má nárok na zľavu dostane informáciu spolu s rozhodnutím . Presný výpočet je uvedený vo VzN. Týmto nám vznikli ďalšie 2 sadzby za TKO. Keď poplatník požiada o zľavu písomne, robím opravné rozhodnutie a dám mu nižšiu sadzbu. Tento postup je administratívne dosť náročný, mohla by som poplatníkom rovno posielať znížené sadzby podľa prehľadu vývozu TKO, ktorý mám k dispozícií, aby si oni nemuseli žiadať o zľavu a ja, aby som nemusela robiť opravné rozhodnutie? Alebo mám možnosť nejakej inej motivácie, pretože občania sa vyjadrili, že nejaké zľavy chcú mať.

Ing. Putnocká Adela

14.2.2024 o 13:10

Reagovať

Daňovník si v daňovom priznaní zaradil novopostavenú nehnuteľnosť do písmena i) ako ostatné stavby. Zaradil si nehnuteľnosť správne?, ak viem, že je živnostník, má stolársku dielňu na inej adrese, v liste vlastníctva má v popise stavby : garáž, sklad. Trvalý pobyt na tejto adrese nemá, ani táto adresa nie je v živnost. registri uvedená ako prevádzka. Ide mi o to, že či to nie je stavba určená na podnikanie (čo si myslím že aj reálne je, ale ako mu to dokázať?)

Ing. Putnocká Adela

14.2.2024 o 11:48

Reagovať

Aké doklady mi musí predložiť daňovník, ktorým je živnostník, ktorý na svoju činnosť používa výrobnú halu, aby sa sa zmenilo využitie nehnuteľnosti z podnikateľskej sadzby na príslušenstvo ku rodinnému domu. Sídlo prevádzky stolárskej dielne je zároveň jeho trvalý pobyt. V živnostenskom registri má stále otvorenú živnosť. Na aktuálnom liste vlastníctva - fyzické osoby má uvedené: stolárska dielňa. Dal si žiadosť na odpustenie danie z dôvodu, že zo zdravotných dôvodov už nechce podnikať. Mal by si zrušiť živnosť, alebo musí zmena nastať aj v liste vlastníctva?

Ing. Putnocká Adela

14.2.2024 o 11:37

Reagovať

Je rozdiel vo vzniku daňovej povinnosti, ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť dedením v dedičskom konaní a darovacou zmluvou?