Miestne dane, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, miestny poplatok za rozvoj podľa noviel platných od 2024

Termín

12. október 2023, Začiatok: 09:00 prezenčné podujatie

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Kategória:

prezenčný legislatívny seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci správy daní a poplatkov miest a obcí, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

10.10.2023

Variabilný symbol:

120923

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

1. časťschválené novely zákona o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO účinné od roku 2024

2. časť – zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

2. A – miestne dane

- druhy miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné ay, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie, daň za užívanie VP, daň za vjazd a zotrvanie MV v historickej časti obce, daň za JZ)
- predmet dane

- daňovník

- základ dane

- sadzba dane

- výpočet dane

- podávanie priznania k miestnym daniam a oznamovacia povinnosť

- vznik a zánik daňovej povinnosti

- vyrubovanie miestnych daní

- určovanie miestnych daní podľa pomôcok

- všeobecne záväzné nariadenie

- určovanie sadzieb

- úľavy na miestnych daniach


2. B - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- predmet poplatku

- poplatník

- oznamovacia povinnosť poplatníka

- sadzba poplatku

- výpočet poplatku

- oznamovacia povinnosť poplatníka

- vznik a zánik poplatkovej povinnosti

- určovanie poplatku podľa pomôcok

- vyrubovanie poplatku

- všeobecne záväzné nariadenie

- určovanie sadzieb

- úľavy na poplatku

3. časťzákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj

- predmet poplatku

- poplatník

- oznamovacia povinnosť poplatníka

- sadzba poplatku

- výpočet poplatku

- oznamovacia povinnosť poplatníka

- vznik a zánik poplatkovej povinnosti

- vyrubovanie poplatku

- určovanie poplatku podľa pomôcok

- všeobecne záväzné nariadenie

- určenie sadzieb

- miesta, kde sa poplatok vyrubuje

- informácia o výnose z poplatku a jeho použití

4. časť – diskusia.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.