Archivácia pre školy  - vyraďovacie konanie a osobná zložka žiaka

Termín

12. apríl 2023, Začiatok: 09:00 prezenčné podujatie

Miesto konania:

Michalovce, Vysoká škola sv. Alžbety, Partizánska 23

Kategória:

praktický prezenčný seminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia škôl a školských zariadení, obce a ďalší zriaďovatelia, odborní zamestnanci

Kapacita:

55

Uzávierka:

11.04.2023

Variabilný symbol:

120423

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  • Registratúrny poriadok s osobnou zložkou žiaka, dieťaťa

  • Osobná zložka žiaka

  • Osobná zložka dieťaťa

  • Osobná zložka klienta, učiteľa

  • Registratúrny denník klasicky

  • Registratúrny denník elektronicky

  • Vyraďovacie konanie

  • Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie  osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 35532882,

DIČ: 2021010420
IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001

RVC Michalovce nie je platcom DPH. Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné realizovať obrazové záznamy a ďalej šíriť materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.