Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2023. Zanedbávanie školskej dochádzky. Presun podujatia - nový termín oznámime v krátkom čase

Termín

27. marec 2023, Začiatok: 09:00 prezenčné podujatie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Kategória:

prezenčný legislatívny seminár

Cieľová skupina:

Obce, mestá, odborní zamestnanci školských úradov, riaditelia ZŠ, riaditelia neštátnych škôl a školských zariadení

Kapacita:

105

Uzávierka:

20.03.2023

Variabilný symbol:

270323

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

 

1. Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2023.

1.1 Financovanie preneseného výkonu obce v oblasti školstva.

- Normatívne finančné prostriedky.

- Nenormatívne finančné prostriedky.

1.2 Financovanie originálnych školských kompetencií obce.

- Zdroje financovania.

- Nápočet podielových daní na školské samosprávne kompetencie.

- Prerozdelenie finančných prostriedkov na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov v MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadeniach.

- Financovanie neštátnych MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení.

2. Zanedbávanie riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania.

- Priestupky na úseku školstva od 1. 1. 2023 poda § 37 z. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

-  Úlohy a povinnosti školy.

- Úlohy a povinnosti obce.

- Priestupkové konanie na úseku školstva v praxi.


Pracovný materiál:
súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii príp. e-mailom.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.