Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciachRO a PO v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady.

Termín

21. marec 2023, Začiatok: 09:00 prezenčné podujatie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Kategória:

prezenčný legislatívny seminár

Cieľová skupina:

ekonómovia/-ky, účtovníci/-ky obcí, miest, mestských častí, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o tému

Kapacita:

200

Uzávierka:

20.03.2023

Variabilný symbol:

210323

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 (zákon o účtovníctve, postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

2. Novela zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve účinná od 1.1.2023

3. Nové Postupy účtovania pre obce/VÚC a ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti od 1.1.2023.

Najdôležitejšie zmeny a praktické príklady.

4. Poznámky k 31.12.2022 - vysvetlenie textovej a tabuľkovej časti

5. Špecifické príklady účtovania

6. OBCE/VÚC: Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), rezervný fond (tvorba a použitie):

-        účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2022 použitých v roku 2023

-        účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu

7. OBCE/ VÚC: Výročná správa k 31.12.2022

8. RO a PO: Súvislosť záverečného účtu obce s účtovaním v rozpočtovej a v príspevkovej organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

-        účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2022 použitých v roku 2023

-        účtovanie použitia rezervného fondu obce v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou

Vzory: vzor Záverečného účtu, vzor Výročnej správy, vzor textovej časti Poznámok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.