Podvojne účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR č. 2471/2023/36/1 Akreditovaný kurz v Michalovciach

Termín

6.-10. november 2023, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Kategória:

5 - dňový akreditovaný kurz

Cieľová skupina:

zamestnanci obecných a mestských úradov, zamestnanci rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta a vyššieho územné celku (VÚC) pracujúci ako účtovníci a ekonómovia, ostatní záujemcovia o túto tému

Kapacita:

70

Uzávierka:

02.11.2023

Variabilný symbol:

6101123

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

320 €

Cena pre nečlenov:

360 €

Program:

PROGRAM päťdňového AKREDITOVANÉHO KURZU

 1. Právna úprava účtovníctva a súvisiace právne normy obcí: Zákon o obecnom zriadení, Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o majetku obcí, Obchodný zákonník…

 2. Zásady hospodárenia obcí, VÚC, rozpočtových a príspevkových organizácií. Vymedzenie a zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií, financovanie a hospodárenie rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí, VÚC. Rozpočtová klasifikácia príjmov a výdavkov, jej charakteristika, organizačné kódovanie, funkčná a ekonomická klasifikácia, právna úprava rozpočtovej klasifikácie

 3. Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a jeho aplikácia v praxi

 4. Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p. a jeho aplikácia v praxi

 5. Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

 6. Opatrenie MF SR 12.12.2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, VÚC a ich rozpočtové organizácie, a príspevkové organizácie

 7. Praktické príklady a vzory v oblasti rozpočtovníctva a účtovníctva

/ účtovanie v jednotlivých účtových triedach, inventarizácia majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov, účtovná závierka, osobitosti účtovania /

 

Pracovný materiál : Účastníci kurzu obdržia rozsiahly pracovný materiál v súlade s obsahom kurzu.

 

Osnova Akreditovaného kurzu:
1.časť: Rozpočtovníctvo 1. Zákon č.523/2004 Z.z. - vybrané ustanovenia

 1. Zákon č.583/2004 Z.z. - vybrané ustanovenia
 2. Vnútorné predpisy účtovnej jednotky22

2.časť: Účtovníctvo

 1. Prehľad vybraných právnych predpisov súvisiacich s vedením účtovníctva
 2. Základy podvojného účtovníctva
 3. Základné pojmy a právna úprava účtovníctva
 4. Nová metodika účtovania a vykazovania od 1.1.2008
 5. Transfery
 6. Hospodársky výsledok
 7. Postupy účtovania
 8. Majetok - majetok legislatíva, ÚT 0, odpisovanie majetku, opravné položky, účet 355 a prevod správy, účet 384, príklady účtovania majetku, majetok - evidencia a kontrola, kontrola majetkového okruhu
 9. Zásoby - ÚT 1, účtovanie zásob
 10. Finančné účty - ÚT 2
 11. Zúčtovacie vzťahy - ÚT 3, rezervy, účet 351, účet 355, časové rozlíšenie ÚS 38
 12. Vlastné imanie a dlhodobé záväzky - ÚT 4
 13. Náklady a výnosy - ÚT 5 a ÚT 6
 14. Osobitosti účtovania
 15. Inventarizácia Účtovná závierka

 

Výstupom Akreditovaného kurzu:

Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu.

Podmienkou získania osvedčenia je účasť na AK a záverečný písomný test.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.