Zákon o slobode informácií - novela od 1. januára 2023 a Zákon o ochrane osobných údajov - GDPR v roku 2023 presun z pôvodného termínu 21.2.2023 na Nový termín

Termín

16. marec 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
17.-23. marec 2023, Začiatok: 00:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí, miest, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií

Kapacita:

100

Uzávierka:

15.03.2023

Variabilný symbol:

210223

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

1. Zákon o slobode informácií – novela od 1. januára 2023 a riešenia najčastejších problémov z praxe samosprávy
 • Novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) účinnej od 1. 1. 2023 (zák. č. 428/2022 Z.z.)

 • Zmeny v postupe samospráv a ich rozpočtových a príspevkových organizácií (ROPO) pri sprístupňovaní informácií na žiadosť

 • Šikanózne infožiadosti a zneužívanie práva na informácie - možnosti právnej ochrany

 • Novela Infozákona a obchodné spoločnosti založené samosprávou – nové informačné povinnosti

 • Zmeny v oblasti povinného zverejňovanie zmlúv od 1. 1. 2023

 • Časté problémy povinných osôb pri zverejňovaní obligatórnych informácií (zmluvy, objednávky, faktúry, zápisnice, majetkové prevody, rozhodnutia, dokumenty)

 • Sankcie za nedodržanie Infozákona – revízne postupy, prokuratúra, priestupkové konanie, súd

 • Opakované použitie informácií (OPI) - ozrejmenie opomínanej povinnosti podľa novely Infozákona účinnej od 1. 8. 2022 (zák. č. 251/2022 Z.z.)

 • Informácia o novele Infozákona účinnej od 31. 3. 2022 – povinné zverejňovanie zmlúv

 

2. Najčastejšie pochybenia samosprávy pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické odporúčania

 • Prehľad zákonných povinností obcí a ich ROPO podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov  - právny stav v roku 2023

 • Aktuálne usmernenia, metodiky a stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov SR

 • Najčastejšie nedostatky prevádzkovateľov pri dodržiavaní GDPR legislatívy a sankcie

 • Bezpečnostná dokumentácia obce: kto, čo, ako, dokedy

 • Zodpovedná osoba prevádzkovateľa – skúsenosti z praxe

 • Kamerové systémy - pravidlá prevádzkovania, časté pochybenia, prístup k záznamu

 • Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch, kontrola dochádzky, biometria

 • Prevádzkovateľsko - sprostredkovateľské zmluvy

 • Kopírovanie a skenovanie úradných dokladov

 • Nahliadanie do dokumentácie – princípy anonymizácie a možnosti prístupu tretích strán

 • Zmeny pravidiel nastavenia cookies

 • Monitorovanie súkromia zamestnanca na pracovisku (e-maily, telefonáty) a možnosti právnej obrany

 • Vyhotovovanie a šírenie fotografií, zvukových nahrávok a videozáznamov

 • Obecné noviny, rozhlas, sociálne siete – pravidlá zverejňovania podobizní, prejavov osobnej povahy a ďalších citlivých údajov

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár. Otázky účastníkov zozbierame a pošleme vám spolu s linkom na záznam. Odpovede neprepisujeme, môžete si ich nájsť vo videu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie  osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 35532882,

DIČ: 2021010420
IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001

RVC Michalovce nie je platcom DPH. Potvrdenie o prihlásení,  ktoré vám vygeneruje náš systém a odošle na vašu e-mailovú adresu, obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné šíriť materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.