Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2022

Termín

24. január 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
25.-31. január 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí bez podnikateľskej činnosti, s podnikateľskou činnosťou, zamestnanci príspevkových organizácií zriadených obcou a VÚC, štatutári, kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

24.01.2023

Variabilný symbol:

240123

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  • Zákon o dani z príjmov /zákon č. 595/2003 Z.z. v znení n.p./  – základné pravidlá pre právnické osoby v samospráve

  • Aktuálne zmeny zákona platné pre rok 2022

  • Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia

  • Tlačivo daňového priznania vrátane úpravy pre rok 2022

  • Výpočet daňovej povinnosti pre obce a mestá

  • Zdaňovanie príjmov v podnikateľskej činnosti

  • Zdaňovanie príjmov v príspevkovej organizácii

  • Príklady

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie  osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 35532882,

DIČ: 2021010420
IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001

RVC Michalovce nie je platcom DPH. Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.