Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce a vzorový pracovný poriadok školy

Termín

19. január 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
20.-26. január 2023, Začiatok: 00:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia škôl a ich zástupcovia, odborní zamestnanci (personalisti, mzdári) škôl a zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

19.01.2023

Variabilný symbol:

190123

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  • Prehľad legislatívnych zmien – novela Zákonníka práce

  • Prehľad zmien v pracovnoprávnej dokumentácii

  • Kombinácia – pracovná zmluva – kolektívna zmluva – informačný dokument – pracovný poriadok

 

  • Vzorové ustanovenia pre informačný dokument

-        vzorový informačný  dokument – podrobný NOVÉ

-        vzorový informačný  dokument – s odvolávkami na KZ NOVÉ

  • Vzorové ustanovenia pre kolektívnu zmluvu

-        vzorová  podniková KZ  – podrobná aby sme sa na ňu mohli odvolávať NOVÉ

-        vzorová  podniková KZ  – nová na rok 2023 – v zmysle KZVS -  NOVÉ

  • Vzorový pracovný poriadok

-        vzorový pracovný poriadok – a informačná povinnosť  ak sa KZ neuzatvára NOVÉ

-        vzorový pracovný poriadok – zjednodušený ak sa KZ uzatvára NOVÉ

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia sú vzorové pracovné dokumenty, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie  osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 35532882,

DIČ: 2021010420
IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001

RVC Michalovce nie je platcom DPH. Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.