ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA obciach k 31.12.2022

Termín

5. december 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
6.-12. december 2022, Začiatok: 09:09 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

ekonómovia a účtovníci obcí, miest, VÚC, kontrolóri, štatutári

Kapacita:

150

Uzávierka:

05.12.2022

Variabilný symbol:

051222

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

  1. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka. Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve.

  2. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh: kontrola bilančnej kontinuity; inventarizáciazaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov, uzatvorenie okruhu školskej jedálne

  3. Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov  a strát, Poznámky

  4. Špecifické prípady účtovania v súvislosti s účtovnou závierkou

  5. Rozpočtovníctvo: rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov, finančné výkazy, prebytok/schodok, rezervný fond

  6. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie  osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 35532882,

DIČ: 2021010420
IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001


Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

RVC Michalovce nie je platcom DPH. Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.