Mzdová účtovníčka na začiatku IV.Q roku 2022 ONLINE

Termín

21. október 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
24.-31. október 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci a ekonómovia miest, obcí, škôl, školských zariadení a ďalších organizácií, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

21.10.2022

Variabilný symbol:

211022

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2022 a Dodatok č.1 k nej :

 • odmena 500 eur
  • vo výplate za mesiac august ... ŠS
  • do konca decembra ... VS
  • Usmernenie Úradu vlády SR
  • jeden deň pracovného voľna od júla 2022
  • valorizácia platových taríf o 3% od 1.7.2022
  • odchodné, odstupné

Daňový bonus na dieťa

 • duálny systém uplatňovania daňového bonusu od 1.7.2022 do 31.12.2022
 • sumy daňového bonusu od 1.1.2023
 • zrušenie valorizácie sumy daňového bonusu
 • čiastkový základ dane, nový pojem pri určovaní výšky daňového bonusu
 • výpočet daňového bonusu v závislosti od čiastkového základu dane  v jednotlivých pásmach
 • príprava na RZD  a DP A, DP B v súvislosti s daňovým bonusom
 • príklady, tabuľky, ....

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021 :

 • veličiny závislé od PMM v roku 2023
  • sociálne poistenie

Minimálna mzda v roku 2023

 • neuveriteľné sa stalo skutočnosťou ... dohodli sa
  • zvýšia sa hodnoty príplatkov od 1.1.2023 ?

Suma životného minima platná od 1.7.2021 a jej vplyv na :

 • výkon exekučných zrážok
 • nezdaniteľné časti základu dane

Zvýšené sumy stravného platné od 1.septembra 2022

 • Opatrenie č. 282/2022 Z. z. o sumách stravného
 • zmeny pri stravovaní zamestnancov od 1.9.2022

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022

 • ochranná lehota tehotných žien
 • zmeny pri tehotenskom a materskom
 • elektronická PN
 • novela §66 Zákonníka práce
 • skrátenie lehoty na rozhodnutie UPSVaR

Vymedzené sezónne práce

 • novela Zákonníka práce – dohody o pracovnej činnosti
 • novela  zákona o sociálnom poistení – odvodová odpočítateľná položka pri  sezónnej práci

Ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím od 1. 4. 2022

Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov

 • príspevok  na rekreáciu zamestnancov v roku 2022

Školský/akademický rok 2022/2023

 • opakované ročníky, prerušenia, preložené skúšky, štátnice
 • overovanie nároku na daňový bonus
 • dohody o brigádnickej práci študentov

Otcovská dovolenka

 • otcovská dovolenka po narodení dieťaťa od 1.10.2022
 • maximálne 14 dní

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie  osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 35532882,

DIČ: 2021010420
IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001

RVC Michalovce nie je platcom DPH. Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.