ROZPOČET obce/mesta/mestskej časti a ich RO a PO proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet

Termín

12. október 2022, Začiatok: 09:00 prezenčne
14.-20. október 2022, Začiatok: 09:00 (záznam z podujatia) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Kategória:

prezenčný seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

105

Uzávierka:

11.10.2022

Variabilný symbol:

121022

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

 • Príjmy a výdavky rozpočtu obce, RO, PO
 • Rozpočtový proces, zostavenie a schválenie rozpočtu , viacročný rozpočet, rozpočet v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti
 • Stanovisko hlavného kontrolóra obce/mesta  k návrhu rozpočtu obce / mesta – jeho základné náležitosti
 • Úpravy rozpočtu po 31.8. 2022
 • Prijímanie návratných zdrojov financovania a zapájanie prostriedkov rezervného fondu po 31.8.2022

Konkrétne príklady:

- Ako sa zmení výkaz FIN 1-12 po uznesení zastupiteľstva o použití prostriedkov rezervného fondu
- Ako sa zmení výkaz FIN 1-12 po uznesení zastupiteľstva o zmene rozpočtu – použitie prostriedkov rezervného fondu
- Akým spôsobom uvedené prípady zahrnúť do evidencie rezervného fondu
- Zapájanie prostriedkov RF a návratných zdrojov financovania do rozpočtu po dátume 31.8.20xx

 • Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia obcí, RO, PO
 • Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie obce
 • Nahlasovanie údajov prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM – obce, RO, PO
 • Zapojenie občanov do rozhodovania o použití finančných prostriedkov obce / mesta - Participatívny rozpočet
 • Vplyv zákona o rozpočtovej zodpovednosti na tvorbu rozpočtu
 • Programový rozpočet, rozpočtová štruktúra.
 • Zámery a ciele programového rozpočtu.
 • Merateľné ukazovatele ako nástroje na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov.
 • Hodnotiaca správa ako súčasť záverečného účtu obce.
 • Získavanie údajov potrebných k monitorovaniu a hodnoteniu programového rozpočtu obce
 • Diskusia

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál (poznámky lektorky a vzory určené na priame použitie), ktorý dostane každý účastník pri prezencii

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie  osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 35532882,

DIČ: 2021010420
IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001


Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

RVC Michalovce nie je platcom DPH. Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.