INVENTARIZÁCIA majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022. Zmena TERMÍNU a zmena formy na: ONLINE

Termín

4. október 2022, Začiatok: 09:00
5.-11. október 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí, a ich RO a PO, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

03.10.2022

Variabilný symbol:

051022

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

  1. Zákon o účtovníctve

  2. Proces inventarizácie - príkaz k vykonaniu inventarizácie, vyhlásenie hmotne zodpovednej osoby, inventarizačné komisie ...

  3. Náležitosti inventúrneho súpisu podľa zákona o účtovníctve - elektronický účtovný záznam

  4. Náležitosti inventarizačného zápisu podľa zákona o účtovníctve - elektronický účtovný záznam

  5. Inventarizácia jednotlivých účtov majetku - vzorové elektronické spracovanie

  6. Inventarizácia jednotlivých účtov záväzkov - vzorové elektronické spracovanie

  7. Inventarizačné rozdiely a ich účtovanie

  8. Diskusia

Prílohy: vzory inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov, vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.