Pracovné stretnutie riaditeľov škôl

Termín

30. november - 2. december 2022, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, hotel Permon

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia škôl - základných, materských stredných, súkromných, cirkevných, zriaďovatelia

Kapacita:

200

Uzávierka:

30.11.2022

Variabilný symbol:

3011021222

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

279 €

Cena pre nečlenov:

299 €

Program:

1. deň:  streda 30. 11. 2022

13.00 – 16.45 Zásady efektívnej e-mailovej komunikácie

Lektorka: Mgr. Stanislava Spáčilová, PhD.

 • (ne)oficiálnosť, (ne)zdvorilosť a (ne)zrozumiteľnosť v e-mailovej komunikácii
 • štruktúra e-mailu
 • úvodné a záverečné kontaktové prostriedky
 • formálne a pravopisné pravidlá písania e-mailov
 • (ne)vhodné jazykové a nejazykové prostriedky
 • príklady dobrej a zlej praxe

17.00 – 18.00 Inovatívne postupy pri riešení krízových situácií v škole

Lektor: PhDr. Vladimír Straka

 • nenásilná krízová intervencia
 • verbálne eliminačné techniky
 • efektívne riešenie konfliktných a stresových situácií

2. deň:  štvrtok 1. 12. 2022

9.00 – 13.00 Egovernment a škola

Lektorka:  Ing. Erika Kusyová

 1. základné zákonné povinnosti:
 • schránka školy na slovensko.sk
 • vydávanie rozhodnutí - základné kroky a stručne zhrnuté doterajšie informácie a výsledky kontrol
 • čo je potrebné odsledovať pri informačnom systéme na správu registratúry - základné náležitosti

2. aktuality 2022, plus praktické informácie:

 • prečo každý nemusí meniť občianky preukaz ku koncu roka
 • kedy treba vydávať aj nový mandátny certifikát, ako postupovať
 • kroky pri zmene riaditeľa školy, kto musí čo, ako a kedy spraviť
 • novela zákona o egovernmente a jej dopady

3. výhľady do budúcnosti

14.00 – 15.30 Stručný prehľad dokumentácie riaditeľa školy z hľadiska archívu

Lektorka:  Mgr. Ľubica Kováčová

 • formálna úprava záznamov – ako sa píšu listy, kde sa má riaditeľ podpísať, kedy akú pečiatku dať
 • základné predpisy, ktoré vydáva škola vo vzťahu k archívu
 • pedagogická dokumentácia
 • osobná zložka žiaka
 • registratúrne stredisko školy (archív)
 • evidencia pečiatok
 • podpisové vzory
 • vyraďovacie konanie

3. deň: piatok 2. 12. 2022

8.30 – 12.30 Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva

Lektorka:   Ing. Jana Sládečková

 • financovanie škôl zo ŠR
 • financovanie MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení z DPFO
 • legislatívne zmeny a aktuálne otázky

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.