Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov

Termín

12.-14. september 2022, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue

Kategória:

celoslovenské pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci správy daní a poplatkov obcí a miest, starostovia obcí a primátori miest, hlavní kontrolóri, poslanci

Kapacita:

135

Uzávierka:

09.09.2022

Variabilný symbol:

12140922

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

272 €

Cena pre nečlenov:

292 €

Program:

1.deň
Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Lektor:     Ing. . Adela Gašparovičová

 • Významné zmeny v daňovom poriadku za posledné roky

 • Predĺženie lehoty a zmeškanie lehoty

 • Nulitné rozhodnutie

 • Výzva na podanie daňového priznania (čiastkového DP)

 • Vyrubenie dane podľa daňového poriadku

 • Zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci na ďalšie konanie a rozhodnutie (lehoty a postup)

 • Sankcie

 • Diskusia

2.deň
1.časť:

Seminár k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a k zákonu č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov

Lektorka: Ing. Iveta Ištoková

 • Miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, ...)

 • Miestny poplatok za KO a DSO.

 • Miestny poplatok za rozvoj (predmet poplatku, poplatník, výpočet poplatku, ...)

 • Novely zákona o miestnych daniach a poplatkoch prijaté a schválené v roku 2022

 • Diskusia – riešenie otázok správcov dane/poplatku


2.časť :    Dane elektronicky

Lektorka:  Ing. Erika Kusyová

Stručný úvod

 • daňový poriadok a povinnosť vydávať rozhodnutie v el. podobe

 • podpisovanie v el. podobe

 • čo robiť po zmene starostu

 • aktuálne štatistiky

 • aké najčastejšie chyby robia úrady pri tvorbe rozhodnutí elektronicky a ako sa im vyhnúť

Elektronický podpis

 • spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny certifikát vs. pečať

 • čo sa používa pri rozhodnutiach o daniach a poplatkoch

 • formát elektronického podpisu

 • praktické informácie – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení, zmene starostu

Proces vytvárania rozhodnutí

 • ako dosiahnuť vyžadovaný stav

 • informačné systémy a ich prepojenie

 • vytváranie listinnej podoby

 • registratúra, vedenie spisu

 • listinný a elektronický spis

 • právoplatnosť rozhodnutia

 • dlhodobé ukladanie elektronických rozhodnutí

Listinný rovnopis

 • doložka autorizácie - čo to je a ako má vyzerať

 • súvisiace problémy

Zaručená konverzia

 • proces zaručenej konverzie

 • overovanie konvertovaných dokumentov

CUET

 • čo ohľadne daní sa zverejňuje na CUETe

Výhľady do budúcnosti

 • proces založený na životnej situácii

Diskusia

3.deň 
Vymáhanie a zabezpečenie daňových nedoplatkov

Lektorka:  JUDr. Ingrid Ney, PhD.

Daňový poriadok

 • daňové tajomstvo

 • odvolacie konanie

 • podania daňových subjektov

 • výzvy na doplnenie podania

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

 • prihlasovanie pohľadávok

 • postup správcu dane pri vyhlásení konkurzu podľa 2. časti a podľa 4. časti ZKV

 • Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

 • postup správcu dane po zastavení starých exekučných konaní

Daňový nedoplatok

 • zánik daňového nedoplatku s jeho následným odpísaním

 • premlčanie daňového nedoplatku

Záložné právo

 • zriadenie záložného práva

 • nadobudnutie právoplatnosti  rozhodnutia

 • odôvodnenie primeranosti  záložného práva

Daňové exekučné konanie  :

 • vydávanie a doručovanie rozhodnutí, počítanie lehôt, odloženie daňovej exekúcie  a zastavenie daňového exekučného konania

 • daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu – postup preverenia držby vodičského preukazu, rozhodnutia vydávané pri tomto spôsobe daňovej exekúcie, preukazovanie odkázanosti príjmov na držbu vodičského preukazu – praktické skúsenosti

 • ostatné spôsoby daňovej exekúcie - zrážkami zo mzdy a dôchodku , prikázaním pohľadávky z účtu a prikázaním inej peňažnej pohľadávky  - praktické skúsenosti

Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zuzana Ostradecká

6.9.2022 o 12:59

Reagovať

Poprosím o vyjadrenie sa k prípadu (viď nižšie). V zmysle zákona 447/2015 Z. z. § 8 ods. 5 - dôjde k rozšíreniu rozsahu stavebného povolenia, základom poplatku za rozvoj je kladný rozdiel výmery nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2, vyplývajúci z právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a stavebného povolenia. Ako správne postupovať pri výpočte poplatku za rozvoj v prípade ak z pôvodného stavebného povolenia nie je zrejmá úžitková plocha stavby (v pôvodnom stavebnom povolení sú určené iba typy RD s rôznymi úžitkovými plochami z ktorých si stavebník môže vybrať)
Poplatníkovi A bolo vydané stavebné povolenie (SP), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.1.2019, v čase keď v meste ešte nebol zavedený poplatok za rozvoj.
SP bola povolená stavba 96 ks rodinný domov – stavebné objekty: Rodinný dom TYP A, TYP B, TYP C, TYP D.
Na pozemkoch uvedených v SP bolo povolené realizovať výstavbu celkom 96 ks samostatne stojacich, prízemných, nepodpivničených rodinných domov typu A, B, C, D v rozlohe:
RD typu A RD typu B RD typu C RD typu D
Zastavaná plocha 119,60 m2 97,57 m2 97,57 m2 114,75 m2
Úžitková plocha 99,16 m2 78,57 m2 78,57 m2 98,90 m2
Stavebník mal možnosť si vybrať typ RD podľa vzorovej projektovej dokumentácie.
Poplatníkovi B bola Rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2021-po zavedení poplatku za rozvoj, povolená zmena stavby v nasledovnom rozsahu:
a) zmena mena stavebníka
b) zmena typu stavby – Novostavby rodinného domu
Z pôvodného SP odkúpená časť nepodliehajúca poplatku za rozvoj
(nebol zavedení poplatok za rozvoj)
Parcela RD typu Zastavaná plocha Úžitková plocha
5188/138 A, B, C , D ? ?
5188/139 A, B, C , D ? ?
V povolení zmeny stavby nie je uvedené, ktorý typ RD by si bol stavebník vybral pri pôvodnom stavebnom povolení.

Poplatníkovi B Rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred jej dokončením je výmera podlahovej plochy určená nasledovne:
(po zavedení poplatku za rozvoj)
Parcela Zastavaná plocha Úžitková plocha
5188/138, 5188/139 = 227,60 m2 156,70 m2


Ako správne určiť základ poplatku za rozvoj (vzniknutý rozdiel) ak z pôvodného stavebného povolenia nie je zrejmá úžitková plocha stavby?

(vyplňte ak chcete dostať oznámenie o reakcii na váš príspevok)