Mzdová účtovníčka v II. Q. roku 2022

Termín

16. jún 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
17.-24. jún 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci a ekonómovia miest, obcí, škôl, školských zariadení a ďalších organizácií, štatutári, kontrolóri

Kapacita:

150

Uzávierka:

15.06.2022

Variabilný symbol:

160622

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2022  a dodatok ku KZ VS na rok 2021 :

 • odmena 350 eur len do konca júna
 • štartuje jeden deň pracovného voľna od júla 2022
 • valorizácia platových taríf o 3% od 1.7.2022
 • odchodné, odstupné

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021 :

 • plat starostu a hlavného kontrolóra v roku 2022
 • veličiny závislé od PMM v roku 2023
 • sociálne poistenie, zdravotné poistenie
 • minimálna mzda a minimálne mzdové tarify

Zvýšené sumy stravného platné od 1. mája 2022

 • Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného
 • zmeny pri stravovaní zamestnancov od 1.5.2022

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022

 • ochranná lehota tehotných žien
 • zmeny pri tehotenskom a materskom
 • štartuje elektronická PN

Príspevok na rekreáciu v roku 2022

 • opakovanie je matka múdrosti resp. menili sa podmienky ktoré musí splniť zamestnanec pre vznik  nároku na príspevok ?
 • príprava na leto, alebo ako využiť príspevok na rekreáciu školopovinných detí počas letných prázdnin ?

Vymedzené sezónne práce

 • novela Zákonníka práce – dohody o pracovnej činnosti
 • novela  zákona o sociálnom poistení – odvodová odpočítateľná položka pri  sezónnej práci

Ukončenie pracovného pomeru pre zamestnancov so zdravotným postihnutím od 1. 4. 2022

 • novela §66 Zákonníka práce
 • skrátenie lehoty na rozhodnutie UPSVaR

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok od 1.1.2022

Zákon č. 215/2021 Z.z. – Zákon o podpore v čase skrátenej práce kurzarbeit

 • zvládli ste zmenu v Sociálnej poisťovni
 • a čo ďalej ? ...

Avizované zmeny

 • Prídavok na dieťa ... zmena
  • od 1.7.2022
  • od 1.8.2022
  • od 1.1.2023

Otcovská dovolenka

 • otcovská dovolenka po narodení dieťaťa od 1.10.2022


Daňový bonus na dieťa

nové sumy daňového bonusu od 1.7.2022 do 31.12.2022

-   duálny systém uplatňovania daňového bonusu od 1.7.2022 do 31.12.2022

-   sumy daňového bonusu od 1.1.2023

-   zrušenie valorizácie sumy daňového bonusu

nové podmienky na priznanie daňového bonusu

čiastkový základ dane, nový pojem pri určovaní výšky daňového bonusu

-  výpočet daňového bonusu v závislosti od čiastkového základu dane v jednotlivých pásmach:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

 

postup zamestnávateľa pri výpočte mesačného daňového bonusu

- od 1.7.2022
- od 1.1.2023
- zmiernenie podmienok nároku na DB – príjem

Príspevok na služby deťom

- od 1.1.2023


Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

škola

16.6.2022 o 08:36

Reagovať

Dobrý deň.
Sme škola s právnou subjektivitou originálne kompetencie. K 30. júlu končia pracovný pomer dve zamestnankyne obe vo veku nad 65 rokov.
Pedagogická zamest-kyňa má nárok na odchodné vo výške 2 platov cca okolo 2000 € + na základe odrobených rokov má nárok na odstupné t. j. cca 5000 €. Spolu táto zamestnankyňa dostane okolo 7000 €
Nepedagogická zamestnankyňa má nárok na odchodné vo výške 2 platov t.j. 1360 €. Odstupné nedostane lebo je pozastavená účinnosť & 63 písm.f. Zákonníka práce
Je nejaká možnosť ako túto diskrimináciu upraviť? Prečo nie je na ústavnom súde aj & zo zákona o pedagogických zamestnancoch?

škola

16.6.2022 o 08:32

Reagovať

Pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku; ak ide o riaditeľa, uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru podľa prvej vety odstupné ako pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.