Pracovné stretnutie pre manažérov v samospráve Nové!

Termín

11.-13. máj 2022, Začiatok: 12:00 Celoslovenské (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Permon, Podbanské

Kategória:

celoslovenské pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

primátori, starostovia, prednostovia úradov, vedúci zamestnanci miest a obcí, riaditelia a zástupcovia škôl, školských zariadení a iných inštitúcií

Kapacita:

150

Uzávierka:

10.05.2022

Variabilný symbol:

11130522

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

272 €

Cena pre nečlenov:

292 €

Program:

1. deň:  streda - 11.5.2022

Public relations a kultúra organizácie v podmienkach samosprávy.

Lektor:     Ing. Peter Sklenčár, PhD., MBA

 • Podstata public relations (PR) v podmienkach samosprávy.

 • Význam PR pre obec, mesto a pre manažérov v samospráve.

 • Nástroje PR v podmienkach samosprávy.

 • Pozitívna komunikácia a práca s médiami.

 • Krízová komunikácia a práca s médiami.

 • Nové médiá.

 • Identita organizácie.

 • Kultúra organizácie

 • Etika na pracovisku.

 • Etiketa v pracovných vzťahoch.

 

 

2. deň:  štvrtok - 12.5.2022

Ako riadiť procesy a informačné systémy v samospráve

Lektorka: Ing. Erika Kusyová

identifikácia a organizačné zabezpečenie originálneho a preneseného výkonu povinností, súvisiace procesy, so zameraním na:

 • zverejňovanie dokumentov a údajov (na webovom sídle, CUET, CRZ, .. )

 • egovernment - prijímanie podaní a vydávanie rozhodnutí v elektronickej podobe

 • oficiálna mailová komunikácia, podávanie projektov a práca s prílohami

 • potreba prepájania, prispôsobovania informačných systémov

 • technické zabezpečenie, kontrola procesov a súladu s legislatívou, optimalizácia a ďalší vývoj

 • kybernetická bezpečnosť

Čo a ako má dodržiavať samospráva a jej zamestnanci, čo sa kontroluje.

 

3. deň: piatok – 13.5.2022
Pracovnoprávne minimum pre manažérov v obecnej samospráve

Lektorka:  Doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

 • Kompetencie starostu obce v pracovnoprávnych vzťahoch (postavenie zamestnávateľa)

 • Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru

-          predzmluvné vzťahy – informačné povinnosti

-          pracovná zmluva a jej náležitosti – čo tvorí podstatné náležitosti pracovnej zmluvy

-          skúšobná doba - jej úskalia a možnosti

-          pracovná náplň – jej správna interpretácia

-          zmena obsahu pracovnej zmluvy – dohoda o zmene pracovných podmienok, jednostranné preradenie

-          skončenie pracovného pomeru (výpoveď, výpovedná doba, okamžité skončenie pracovného pomeru, dohoda o skončení pracovného pomeru)

 • Odstupné a odchodné

 • Druhy pracovných pomerov

-          súbežné pracovné pomery

-          pracovný pomer na neurčitý čas

-           pracovný pomer na dobu určitú

-          Pracovný pomer na kratší pracovný čas

 • Doručovanie písomnosti v pracovnoprávnych vzťahoch

 • Prekážky v práci – na strane zamestnancov a na strane zamestnávateľa

 • Dovolenka – kto rozhoduje o čerpaní dovolenky

 • Práca nadčas. Aké má limity?

 • Monitoring zamestnancov a diskriminácia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.