Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách od 1.1.2022 presun na nový termín z 28.4.22

Termín

19. máj 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
20.-26. máj 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

primátori a starostovia, odborní zamestnanci miest, obcí, zariadení sociálnych služieb, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

17.05.2022

Variabilný symbol:

280422

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

Novela zákona o sociálnych službách s účinnosťou od 1.1.2022

- úprava podmienok pri poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb: vecný obsah a rozsah odborných činností

- vytvorenie právnych podmienok pre zvýšenie finančnej podpory na spolufinancovania sociálnych služieb v ZSS krízovej intervencie z MPSVR SR a zavedenie valorizácie finančného príspevku

- precizovanie právnych podmienok pre poskytovanie finančného príspevku zo strany obce pre neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálnej služby FO odkázaným na pomoc inej FO .

Zmeny v zákone č. 448/2008 Z. z. v znp. týkajúce sa:

- zabezpečovania sociálnej služby obcou

- využívania dobrovoľníkov v sociálnych službách

- odborných činností

- registrácie sociálnej služby

- financovania sociálnych služieb

- kvalifikačných predpokladov pre rozvoj pracovných činností

- konania vo veci poskytovania sociálnej služby

- spracovania osobných údajov

- správnych deliktov

- informačného systému sociálnych služieb

- prechodné ustanovenia.

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Jozefína Uhaľová

22.4.2022 o 15:13

Reagovať

Aká je minimálna a maximálna výška príspevku obce pre občana v soc.zariadení.

Jozefína Uhaľová

22.4.2022 o 15:12

Reagovať

Aká je minimálna a maximálna výška príspevku obce pre občana v soc.zariadení.

Julia Hlavačková

26.4.2022 o 15:52

Reagovať

Ako dlho môže obec/mesto ignorovať žiadosť o finančný príspevok na prevádzku pre poskytovateľa sociálnej služby na svojho občana???